Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Fri, Apr 09, 2010 10:18:40
6.6 - ó

 

ܦèð, 9 ÁêÌËñ (ÇüèÈ/ìðÅó)-Ü篺 ÇÕ ÃÅðŠóÃÅð ÁÅðÇæÕ î³çòÅó¶ Çò¼Ú ×zÃå ÔË, ê³ÜÅì çÆ ÁÅðÇæÕåÅ çÆ ÇòÕÅà çð Á¼Ü òÆ 6.6% ù à¼ê Ú¼°ÕÆ ÔËÍ ÇÂà ׼ñ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ê³ÜÅì ç¶ ÖÜÅéÅ î³åðÆ ÃðçÅð îéêzÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ Ü¦èð ÇòÖ¶ ÁÅÂÆ.ÁËî.¶. çÆ ò˵ìÃÅÂÆà ç¶ À¹çØÅàé ÃîÅ×î ÓÚ ÕÆåÅÍ

ÃðçÅð ìÅçñ é¶ ÇÂÔ òÆ çÇÃÁÅ ÇÕ ç¶ô çÆ AAòƺ ê¿Ü ÃÅñÅ ï¯ÜéÅ ç½ðÅé ê¿ÜÅì ñÂÆ E.I êÌåÆôå òÅèÅ çð ç¶ àÆÚ¶ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ñìÅ F.F êÌåÆôå çÆ çð éÅñ òèä ÇòÚ ÕÅîïÅì ÇðÔÅ ÔËÍ ÖÜÅéÅ î³åðÆ é¶ Ö¹ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ Ã³ÃÅð ÁÅðÇæÕ î³çÆ çÅ ê¿ÜÅì Óå¶ ÁÃð éÔƺ ÇêÁÅ ÇÕÀ¹ºÇÕ ê¿ÜÅì ÇÂÕ Ö¶åÆ êÌèÅé ñìÅ ÔË Áå¶ î×ðñ¶ Çå³é ÃÅñ» ÇòÚ Ã±ì¶ ù F Ú³×ÆÁ» øÃñ» êÌÅêå Ô¯ÂÆÁ» Ôé å¶ øÃñ» ç¶ íÅÁ òÆ Ú³×¶ ðÔ¶Í Ã±ì¶ ç¶ Ò×ðÅà Ãà¶à â¯îËÃÇàÕ êðÅâÕàÓ ÇòÚ Ç÷Õðï¯× òÅèÅ çðÜ ÕÆåÅ ÔËÍ

ç¶ô Á³çð Ö¶åÆ Ö¶åð Á½Ãåé ÇÂÕ % çÆ çð éÅñ ÇòÕÅà Õð ÇðÔÅ ÔË Üç ÇÕ ê¿ÜÅì ÇòÚ Ö¶åÆ Ö¶åð çÆ ÇòÕÅà çð D êÌåÆôå ÔË ÔÅñ»ÇÕ À¹é·» ÇÂà ׾ñ Óå¶ Áøïà ÷ÅÇÔð ÕÆåÅ ÇÕ Õð çÆ òññÆ ç¶ õ¶åð ÇòÚ ê¿ÜÅì Áܶ òÆ ìÅÕÆ ç¶ô éÅñ¯º ÕÅøÆ ÇêÛ»Ô ÔËÍ À¹é·» ÇÂà ׾ñ Óå¶ åþñÆ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÇòÚ ×ðÆìÆ Õ½îÆ Á½Ãå BH êÌåÆôå ç¶ î¹ÕÅìñ¶ Õ¶òñ H êÌåÆôå ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜê¹ðÅ ÇòÖ¶ AB@@ ¶Õó ÇòÚ Áå¶ Õê±ðæñÅ ÇòÖ¶ BBE ¶Õó ÇòÚ ÁÅÂÆ.àÆ. êÅðÕ ÃæÅÇêå ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.