Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Apr 14, 2010 11:45:08
ֹ ռ

ÁÇî³ðåÃð ÃÅÇÔì, 13 ÁêzËñ (ÇüèÈ/ìðÅó)-ÇÃ¼Ö Õ½î çŠdzéÕñÅìÆ ÇçÔÅóÅ ÇÜà Ççé çÃò¶º ×°ðÈ é¶ î¯ÂÆ Ô¯ÂÆ íÅðåÆ Õ½î ù ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅî ñ¯Õ» ù Ç×çó» 寺 ô¶ð ìéÅÀ°ä ñÂÆ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì çÆ ÇÂÕ Û¯àÆ êÔÅóÆ å¶ ÇÂéÃÅé çÆ ðÚéÅ ÕÆåÆÍ ÇÜà ðÃî Çò¼Ú ×°ðÈ ÃÅÇÔì é¶ ê³Ü ìÅäÆÁ» éÅñ ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÁÇî³ðå Çüֻ ù ÇêñÅÁ Õ¶ êÈðé ê¹ðÖ ìäÅ Çç¼åÅÍ

ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ×°ðÈ Áå¶ ÇÃ¼Ö çŠܯ ×Ëê ÃÆ ÃçÅ ñÂÆ ÇîàÅ Õ¶ ÇÂÕ îÔÅé îÇðïÅçÅ çÅ Áð³í ÕÆåÅ ÇÜà éÅñ À°Ã ò¶ñ¶ Áå¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ãî¶é ñÂÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Ã³ÃæÅ ÇåÁÅð Õð Çç¼åÆ ÇÜÃ é¶ Ôî¶ôÅ ÔÆ ô°í Õðîé ñÂÆ ÜÈÞç¶ ðÇÔäÅ ÔËÍ Áå¶ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ðÅÜÃÆ ÇÃÃàî ÇåÁÅð ÕðéÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ÜÅå Ü» èðî çÅ Çòð¯è éÔÆ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÜæ¶ ÃÇí ûÞÆ òÅÇñ ÇÃçÅÇÂé çŠóç¶ô êzå¼Ö ðÈê Çò¼Ú ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕ¶×ÅÍ

ÁÇÜÔ¶ îÔÅé ÇçÔÅó¶ ù îéÅÀ°ä ñÂÆ ê³ÜÅì Áå¶ ìÅÔð òÃç¶ Çüֻ é¶ î¶ñ¶ Áå¶ é×ð ÕÆðåé Áð³í Õð Çç¼å¶ ÔéÍ ê³ÜÅì çÆ êÇòåð èðåÆ å¶ ÁÇîzåÃð Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì Áå¶ åÖå ôzÆ çîçî» ÃÅÇÔì åñò³âÆ ÇòÖ¶ Õ¼ñ 12 ÁêðËñ ù Çå³é ÇçéÅ î¶ñ¶ ô°ðÈ Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇÜà Çò¼Ú èÅðÇîÕ Áå¶ ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁ» çÆÁ» ÕÅéøð³Ã» ñ×ÅåÅð Ú¼ñä ×ÂÆÁ»Í

ÃÅð¶ óÃÅð Çò¼Ú ÁÅî ×°ðÈØð» Çò¼Ú ôzÆ ÁÖ³âêÅá ÃÅÇÔì Áð³í Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇÜà éÅñ ÃÅðÆÁ» ×°ðÈ éÅéÕ éÅî ñ¶òŠó×å» ÇòÃÅÖÆ îéÅ Õ¶ ×°ðÈØð çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» êzÅêå Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÕ êÅö ÕäÕ çÆ òÅãÆ çÅ Õ§î ê±ð¶ ÷¯ð» Óå¶ ô°ðÈ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË, Áå¶ çÈܶ êÅö ôðèÅñ± Õ¾ñ· çÆ ðÅå Áå¶ êðïº AD ÁêzËñ ù ò¾âÆ åÅçÅç ÇòÚ À°êð¯Õå ÁÃæÅé» å¶ ÁÅêäÆÁ» ÔÅ÷ðÆÁ» ñ×ÅÀ¹ä ñÂÆ ÚÅñ¶ êÅ Ú¹Õ¶ ÔéÍ î¶ñ¶ ÇòÚ ñ¾×ä òÅñÆÁ» Ôð ÇÕÃî çÆÁ» ç¹ÕÅé» ê±ðÆ åð·» ÃÜ ×ÂÆÁ» ÔéÍ

Þ±ñ¶, Ú§â¯ñ» å¶ Ô¯ð îé¯ð§Üé ç¶ ÃÅèé» ç¶ À¹çØÅàé Ô¯ Õ¶ ô¹ð± Ô¯ ü¾Õ¶ ÔéÍ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» ò¾ñ¯º ÁÅê¯-ÁÅêäÆÁ» êÅðàÆÁ» çÆÁ» Ãà¶Ü» ÃÜÅÀ¹ä ñÂÆ ÷¯ð-Á÷îÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ ì¶ô¾Õ þåÅèÅðÆ êÅðàÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ Õ»×ðà êÅðàÆ çÆÁ» ÇÃÁÅÃÆ ÕÅéëð§Ã» ù ÔÆ Ç÷ÁÅçÅ ÁÇÔîÆÁå Çç¾åÆ ÜÅ ðÔÆ þ êð ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ê¿Ú êzèÅéÆ Áå¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Á§ÇîzåÃð (îÅé) çÆÁ» ÕÅéøð§Ã» òÆ Çòô¶ô ð§× ìÖ¶ðé çÆ ê±ðÆ Ã§íÅòéÅ þÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.