Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Apr 14, 2010 11:46:41

Á³ÇîÌåÃð, AB ÁêÌËñ (ÔðÇî³çð ÇóØ)-ç¹ìÂÆ çÆ Ü¶ñ· ÓÚ î½å çÆ ÃÜÅ éÅñ ÜÈÞ ðÔ¶ AG ê³ÜÅìÆ é½ÜòÅé» ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» ù éÅñ ñË ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ç¶ êÌèÅé Ã: ìñò¿å ÇÃ³Ø ðÅîÈòÅñÆÁÅ Á¼Ü üÚÖ³â ÃÌÆ ÔÇðî³çð ÃÅÇÔì ê¹¼Ü¶Í ÇÜæ¶ À°é·» é½ÜòÅé» çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ ÁðçÅà ÕÆåÆ Áå¶ À°é·» çÆ Úó·çÆ ÕñÅ ñÂÆ ×¹ðÈ ðÅîçÅà ¦×ð Øð ÓÚ ìðåé ÃÅë Õðé Áå¶ Ü¯ó¶ Øð ÇòÖ¶ ܯó¶ ÃÅë Õðé çÆ Ã¶òÅ ÕÆåÆÍ

ÇÂà 寺 êÇÔñ» ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» Ã: ðÅîÈòÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¹ìÂÆ ÓÚ Ç÷¿ç×Æ Áå¶ î½å éÅñ ÜÈÞ ðÔ¶ AG é½ÜòÅé» çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ Ôð ÿíò ïåé Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂà Ãì¿èÆ ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ò¼ñ¯º ê³Ü êóÅÁ ìäŶ ÃéÍ ÇÜé·» ÓÚ¯º ç¯ êóÅò» ÓÚ À°é·» ù ÃøñåÅ ÇîñÆ ÔËÍ À°é·» çÅ êÇÔñÅ êóÅÁ ÃÆ ÇÕ ÇÂé·» AG é½ÜòÅé» ìÅð¶ Çòôò íð ÓÚ ñ¯Õ» ù êåÅ ñ¼×¶Í ÇÜà ñÂÆ îÆâÆÁÅ é¶ À°é·» ù Çòô¶ô ÃÇÔï¯× Çç¼åÅ ÔËÍ çÈÃð¶ êóÅÁ ÓÚ ÇÂé·» é½ÜòÅé» çÆ ÁêÆñ ÕðòÅÀ°äÅ ÃÆ, ܯ F ÁêÌËñ ù Ô¯ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ Á×ñÆ åðÆÖ AI ÁêÌËñ ÔËÍ åÆÃð¶ êóÅÁ ç¶ åÇÔå À°é·» çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ê³Ü î˺ìðÆ òøç AG ÁêÌËñ ù ç¹ìÂÆ ÜÅò¶×Å, ÇÜà ÓÚ Ã: ÁòåÅð ÇÃ³Ø î¼ñ·Åê¹ð, ÁîðÆÕ ÇÃ³Ø òðêÅñ, ðîéçÆê ÇÃ³Ø íð¯òÅñ Áå¶ Ã¹ÖÇò¿çð ÇÃ³Ø ìðÅó ÁÅÇç ôÅÇîñ Ô¯ä׶, ܯ é½ÜòÅé» ç¶ Õ¶Ã çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇÂÕ¼áÆ Õðé×¶Í Ú½æ¶ êóÅÁ ÓÚ êÅÇÕÃåÅé ÜÅ Õ¶ À°é·» ç¶ èÅðÇîÕ ÕÅùé Áé°ÃÅð ÃîÞ½åÅ Õðé׶ Áå¶ ê³Üò¶º êóÅÁ ÓÚ ÇÂé·» AG é½ÜòÅé» ù ÇðÔÅÁ ÕðòÅ Õ¶ À°é·» ù îÅÇêÁ» ç¶ ×ñ¶ ñ×òÅÀ°ä×¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð é½ÜòÅé» çÆ ÇðÔÅÂÆ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ×¿íÆð éÔƺ ÔË Áå¶ ÇÃðë ÇÂÔ ÖÅéÅ êÈðåÆ ÔÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÜà çÆ ÇòÃæÅð êÈðòÕ ÜÅäÕÅðÆ À°Ô ç¹ìÂÆ ÜÅä 寺 êÇÔñ» AE ÁêÌËñ ù ç¶ä׶Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.