Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Apr 14, 2010 11:47:43

ÃðÆ, 13 ÁêÌËñ, Õ°Þ Ãî» êÇÔñ» ðÇòçÅÃÆÁÅ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÇÂÕ èó¶ é¶ ê³ÜÅìÆ çÆ êzÇüè ×ÇÂÕÅ Çîà êÈÜŠ寺 ÇÂÕ ÃÆ âÆ ðñÆÜ ÕðÅÂÆ ÃÆÍ ÇÜà Çò¼Ú À°Ã é¶ ÇÂÕ ×Æå ÇÜÃ ç¶ ì¯ñ Ãé ÇÕ î˺ ÇÂÕ Òò¼ÖðÅ ê³æ ÃÜÅÀ¹°äÅÓ ÔË çÅ ×Æå ×ÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÜà ù ñË Õ¶ ÁÅî ñ¯Õ» 寺 ñË Õ¶ èÅðÇîÕ Ã³ÃæÅò» é¶ Çòð¯ç ÕÆåÅ ÃÆÍ Áå¶ À°Ô ×ÅÂÇÕ ÕÅøÆ ÇòòÅç» ÇòÚ ÇØð ÃÆÍ

ÇÂà ÇòòÅç é¶ Çîà êÈÜÅ ç¶ ô¯Á» Çò¼Ú ÕÅøÆ ØÅàÅ îÇÔÃÈà òÆ ÕÆåÅ ÃÆÍ Ô°ä Üç¯ Çîà êÈÜÅ ÕËé¶âÅ ÓÚ ÇòÃÅÖÆ

ô¯Á Õð ðÔÆ ÔË, é¶ ÇÂà ×ñåÆ çÆ ÇÃ¼Ö Ü×å 寺 î¹ÁÅøÆ î³× ñÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ×Æå ù ñË Õ¶ êËçŠԯ¶ ÇòòÅç Ãì¿èÆ ÁÅêäÅ Ãê¼ôàÆÕðé òÆ ç¶ Çç¼åÅ ÔËÍ ÇÜà Çò¼Ú À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ î˺ ìÔ¹å ÃÅð¶ èÅðÇîÕ ×Æå ×Ŷ ÔéÍ î˺ ÃÅð¶ ÔÆ èðî» çÅ ÃÇåÕÅð ÕðçÆ Ô»Í î˺ ÇÂÕ ÁÅî ×ÅÇÂÕÅ Ô» Áå¶ Ôð èðî ù î³éä òÅñ¶ ñ¯Õ î¶ð¶ êÌÿÃÕ Ôé, ܶÕð î¶ð¶ ×Ŷ ÇÂà ×Æå éÅñ ÇÕö çÆÁ» íÅòéÅò» ù á¶Ã êÔ¹¿ÚÆ ÔË å» î˺ ÇÖî» çÆ ÜÅÚÕ Ô»Í
òËéÕ±òð ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÇÂÔ ô¯Á ÕðòÅÀ°ä ÜÅ ðÔ¶ êÌî¯àð ÜòÅÔð ÇÃ³Ø ê¼âÅ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã Õ¯ñ ÇÂà ÇìÁÅé çÆ òÆâÆú òÆ î½ÜÈç ÔËÍ

 

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.