Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Fri, Apr 16, 2010 2:20:08
ׯ þ ¶

 

âðìÆ, 16 ÁêzËñ (éÛ¼åð ÇóØ)-Õ¾ñ· ÇÂæ¶ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ðÇÔ Ú¼°Õ¶ êzèÅé î§åðÆ ×¯ðâé ìðÅÀ±é Áå¶ ÖÜÅéÅ î³åðÆ âÅðÇ¦× ÁñÃà¶Áð âðìÆ ÇòÖ¶ ò¯à Õ³ê¶Çé§× Ã ÃzÆ ×¹ð± ÇÃØ ÃíÅ âðìÆ ÇòÖ¶ ó×å» ç¶ çðôé ÕÆå¶ Áå¶ âðìÆ ÇòÖ¶ ÃæÅêå ÇÃ¾Ö ÇîÀ±÷ÆÁî Çò¼Ú ñ¼×ÆÁ» À°é·» åòÅðÆÖÆ ÚÆÜ» ç¶ çðôé òÆ ÕÆå¶Í ÇÜé·» é¶ ïÈðê Áå¶ ïÈ Õ¶ ç¶ ÇÂÇåÔÅà Çò¼Ú ìÔ°å ÔÆ ôñÅØÅï¯× Áå¶ î¼ÔåòêÈðé ÇÔ¼ÃÅ êÅ Õ¶ ÖÅñÃÅ ÜÆ ç¶ Áçí±å óÕñê» ù ÇÜÀ°º ç¶ ÇåÀ°º ðÇÖÁÅ ÃÆÍ

ׯðâé ìð»À°é é¶ Çüֻ çÆ åðÆø ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃ¼Ö ÇÂÕ ìÔ°å Á×»Ô òèÈ Ã¯Ú çÆ îÅñÕ Õ½î ÔËÍ Çüֻ òñ¯º òÆ À°é·» çÅ íðò» ùÁÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ðÇÔ Ú¼°Õ¶ êzèÅé î§åðÆ êÅïº î§× ÕÆåÆ ÇÕ Üé×äéÅ Ã Çþֻ çÆ ò¾ÖðÆ Ç×äåÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶, Çþֻ ç¶ ÕÕÅð» ÖÅà ÕðÕ¶ ×Ååð¶ òÅñÆ ÇÕzêÅé êÇÔé Õ¶ ÃÕ±ñ» ÓÚ Áå¶ ÃÕðÅðÆ ÁçÅÇðÁ» çÆÁ» ÇÂîÅðå» ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä Ã Çþֻ ù î¹ôÇÕñ» 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ á¯Ã Õçî À¹áŶ ÜÅäÎ Áå¶ ëð»Ã ÇòÚ Çþֻ çÆ çÃåÅð Óå¶ ñ¾×Æ êÅì§çÆ ÔàÅÀ¹ä ñÂÆ ñ¶ìð êÅðàÆ ç¶ ï±ðêÆÁé êÅðñÆî˺à î˺ìð Çþֻ çÆ îçç ÕðéÍ

âðìÆ çÆ ñ¯Õñ ÁËî êÆ îÅð×ð¶à ìËÇÕà, êÇÔñÆ òÅð ñ¶ìð êÅðàÆ çÆ êÅðñÆî˺à ÃÆà ñÂÆ À¹îÆçòÅð ÇÕzà ÇòñÆÁîÃé, ÔðÇçÁÅñ ÇÃ§Ø ãƺâÃÅ, ÂÆÃà Çîâñ˺â ç¶ ×¹ðØð» ç¶ Ã¶òÅçÅð Áå¶ Ô¯ð ÇÃ¼Ö ñÆâð êÔ¹§Ú¶ ԯ¶ ÃéÍ ÇÜé·» ÇòÚ ðÅÇܧçð ÇÃ§Ø ê¹ð¶òÅñ, Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇÃ§Ø Ã§Ø¶óÅ, Üæ¶çÅð ìñìÆð ÇçØ, Üæ¶çÅð ðØìÆð ÇÃ§Ø ñÇî§×àéÃêÅ, Üæ¶çÅð ÃåéÅî ÇÃ§Ø ÜðîéÆ, íÅÂÆ Ü¯×Å ÇçØ, íÅÂÆ ìñÜÆå ÇçØ, íÅÂÆ Õ¹ñò§å ÇÃ§Ø ã¶ÃÆ, Ã: ìñìÆð ÇÃ§Ø Ã§è±, Ã: î¯Ôé ÇÃ§Ø îÅéÕ±, Ã: ðÇî§çð ÇÃ§Ø î×ç±ð, Ã: êðîÜÆå ÇÃ§Ø ð¾å±, Ã: ÔðíÜé ÇÃ§Ø çÂÆÁÅ ÁÅÇç ç¶ éÅî òðéäï¯× ÔéÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.