Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Fri, Apr 16, 2010 2:22:19
ս ù

 

ôzÆ ÁÇîzåÃð, 16 ÁêzËñ (Çó×ñÅ)-íÅò¶ íÅðå åð¼ÕÆ çÆ î³Üñ» îÅðçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ìÔ°å å¶ÜÆ éÅñ Á¼×¶ òèçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ êð ÁÕÃð ÔÆ Çòç¶ô» 寺 íÅðå ÜÅä òÅñ¶ î¹ÃÅøð» çÆ ÁøÃðôÅÔÆ òñ¯ åÅÕå çÆ ÇéÜÅÇÂÜ òð寺 Õðé çÆÁ» Öìð» ÇîñçÆÁ» ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ

Õ°Þ Ãî» êÇÔñ» ÇÂàñÆ ù ÜÅ ðÔÆ ÇÂÕ éòÇòÁÅÔÆ î¹ÇàÁÅð çŠïéÅ Áå¶ ×ÇÔä¶ ÁÇî³zåÃð ÔòÅÂÆ Á¼â¶ å¶ ÕÃàî ÁÇèÕÅðÆÁ» òñ¯º ÇéÜÅÇÂÜ å½ðå¶ ÇÕö éÅñ ÇîñÆ í°×å éÅñ Ú¯ðÆ Õð ñ¶ ÃéÍ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ ÁÅî ÚñçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÇÜÔÆÁ» Öìð» éȳ êó· Õ¶ êÅáÕ ìÔ°å ç¹ÖÆ òÆ Ô°³ç¶ Ôé Áå¶ âð òÆ Ü»ç¶ Ôé ÇÕ Ü¶ ÁÇÜÔÅ ç¹ðÇòòÔÅð ÃÅⶠéÅñ Ô¯ÇÂÁÅ å» ÁÃÆ ÕÆ Õð Ãջ׶?

ÇÜà éÅñ ç¶ô ÜÅä çÅ ÃÅðÅ îÜÅ ÇÕðÇÕðÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ Ô°ä ç¹ìÂÆ å¯º ׶ ÇÂÕ î¹ÃÅøð ù ñ°ÇàÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜà 寺 ÕÃàî òÅÇñÁ» é¶ ÃÅîÅé ìÅÔð Õ¾ãä ñÂÆ 2500 ð° î³×¶Í Ü篺 À°Ã é¶ Çç¼å¶ êËÇÃÁ» çÆ ðÃÆç î³×Æ å» ÇÂÕ ÔÜÅð Ô¯ð òèÅÀ°ä çÅ Ô°Õî ÚÅó Çç¼åÅÍ ÇÂà çÅ îåñì ÃÆ ÇÕ êÇÔñ» 2500 ð° À°é·» çÆ Ü¶ì Çò¼Ú ÜÅä¶ Ãé Áå¶ ÃðÕÅðÆ ÖÜÅéÅ ÖÅñÆ ÔÆ ðÇÔäÅ ÃÆÍ ÇÜà ç¶ô ç¶ ÁÇèÕÅðÆ ÁÇÜÔ¶ Ô¯ä׶ À°Ô ç¶Ã ÇÕà åð·» åð¼ÕÆ Õð ÃÕçÅ ÔË? ÇÂÔ ÃòÅñ Ôð¶Õ ç¶ Ççñ Çò¼Ú ÇÚ³åÅ êËçÅ Õð ÇðÔÅ ÔËÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.