Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Tue, May 04, 2010 10:06:07
20 ³

 

åðéåÅðé, 4 îÂÆ, êÅÇÕÃåÅé Ö¶åð òñ¯ íÅðåÆ Ö¶åð òñ ñ×ÅåÅð ÖåðéÅÕ éÇôÁ» çÆ ÃêÅñÂÆ ÜÅðÆ ÔËÍ Õ¼ñ ÕÃÈð ôÇÔð Ö¶åð òñ¯º êÈðìÆ ê³ÜÅì ç¶ ÇÜñ¶ åðéåÅðé Çò¼Ú êËºç¶ ÃðÔ¼çÆ Ö¶åð Ö¶îÕðé ÃðÔ¼ç å¶ íÅðåÆ ÃÇÕÀ°ÇðàÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ 20 Õð¯ò ð° çÆ ÔËðdzé Áå¶ éÅñ çà ñ¼Ö ð° çÆ ÜÅÁñÆ Õð³ÃÆ øòé çÅ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔËÍ

ùðÇÖÁÅ ÁÇèÅÕðÆÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ êÇÔñÆ Ü» ÁÅÖðÆ ÃêñÅÂÆ éÔÆ ÇÕ ÇÜà éÅñ ÃÅù óå°ÃàÆ Ô¯ ÃÕ¶ ÇÕ Á¼×¯ òÅÃå¶ ÁÃÆ ðñËÕà ԯ ÜÅò»×¶Í ÇêÛñ¶ ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 ÁÇÜÔÆÁ» Øé½äÆÁ» ÔðÕå» ×°Á»ãÆ ç¶ô òñ¯º ñ×ÅåÅð Ô¯ ðÔÆÁÅ ÔéÍ êð ìÔ°åÆ ò¶ð øó Ô¯ ÜÅä éÅñ ÃîÅÜÆ ç¹ôîé åÅÕå» çÅ îé¯ìñ ÜðÈð ØÇàÁÅ ÔË êð Á³å éÔÆ Ô¯ÇÂÁÅÍ

ìÆ ÁËà ÁËø ç¶ Çøð¯Üê¹ð ð¶ºÜ ç¶ âÆ ÁÅÂÆ ÜÆ ôzÆ ×°êåÅ é¶ êzËà ù çÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÃÅù ÇîñÆ Á×» ÃÈÚéÅ é¶ Ú½Õà Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ ÇÜà ÕðÕ¶ ÁËåòÅð ù ðÅå ç¶ ÃÅ㶠ìÅð» òܶ ç¶ çðÇîÁÅé é±ðòÅñÅ Ú½ÕÆ Áå¶ ÕÅñÆÁÅ ÇòÚÕÅð Ãî×ñð» ù íÅðåÆ Ö¶åð ò¼ñ ÁÅÀ°ºç¶ ç¶ÇÖÁÅ å» ÃÅⶠܰÁÅé» é¶ ññÕÅð Õ¶ øóé çÇ Õ¯ÇÃà ÕÆåÆÍ ÇÜà éÅñ À°Ô é¼áä Çò¼Ú ÕÅîïÅì éÅ Ô¯ ÃÕ¶Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.