Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, May 05, 2010 9:03:04
ճ -ׯ ³

ê³ÜÅì çÆ ÇòðÅÃå ìÔ°å ×½ðòôÅñÆ ÔËÍ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ, ÃÅÇÔå Áå¶ ÃÇíÁÅÚÅð ÇòÚ¯º ÇÂé·» ÇòðÅÃåÆ ×°ä» ç¶ éÅñ Çî¼àÆ çÆ îÇÔÕ òÆ ÇîñçÆ ÔË Í ÁܯÕÆÁ» ÔÅñå» Çò¼Ú ÃÅÇÔåÕÅð» ù ÷îÆéÆ ÔÕÆÕå» éÅñ Ü°óÕ¶ ÃÅÇÔå ÇÃðÜäÅ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË å» Ü¯ ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ñ¯Õ» ç¶ À°Ü¼ñ íÇò¼Ö çÆ åðÜîÅéÆ Õð ÃÕ¶Í ñ¯Õ Ãð¯ÕÅð» çÆ ÁÇíÇòÁÕåÆ Õðç¶ ÃÅÇÔåÕ, ÃîÅÇÜÕ, ÁÅðÇæÕ, ðÅÜéÆåÕ êÇðê¶Ö» ù ÇòÇ×ÁÅéÕ ÇçzôàÆ å¯º êðÖä òÅñ¶ êðÚ¶ Ôî¶ô» ÇÚð³ÜÆòÆ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ "ÜÅׯ dzàðéËôéñ" ê³ÜÅìÆ Õ½îÆÁå ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ Çéð³åð ÕÅðÜôÆñ ÔË Í " ÇÂÔ íÅò Á¼Ü îÅñòÅ ÇðÃðÚ Ã˺àð êÇàÁÅñÅ (ðÇÜ:) ò¼ñ¯º êzÕÅÇôå åzËîÅÇÃÕ ÜÅׯ ÇÂà³ðéËôéñ ÁêzËñ- ÜÈé 2010 ù ñ¯Õ Áðêä Õðç¶ Ô¯Â¶ âŨ ÔðÕ¶ô ÇÃ³Ø ÇüèÈ ÁÅÂƨ¶¨ÁËè ÇâêàÆ ÕÇîôéð ó×ðÈð é¶ ÁÇíÇòÁÕå ÕÆå¶ Í À°é·» é¶ Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ "îÅñòÅ ÇðÃðÚ Ã˺àð êÇàÁÅñÅ (ðÇÜ:) Áå¶ ÁçÅðÅ ÜÅׯ dzàðéËôéñ ê³ÜÅìÆ íÅôÅ, ÃÅÇÔå, ÃÇíÁÅÚÅð Áå¶ ê³ÜÅì çÆÁ» ÃîÅÇÜÕ, ÁÅðÇæÕ, ðÅÜéÆåÕ åìçÆñÆÁ» ìÅð¶ ÁÅè¹ÇéÕ êzÃ³× Çò¼Ú ìÅÔðî¹ÖÆ ÇçzôàÆ å¯º Ö¯Ü ÕÅðÜ ÕðÕ¶ ÃòË Ã¶òÆ ÃÅÇÔåÕ Ã³ÃæÅò» ñÂÆ ð¯ñ îÅâñ çÅ ÕÅðÜ Õð ÇðÔÅ ÔË Í Õ¯îÆ å¶ Õ¯î»åðÆ ÇòçòÅé» å¶ ÇÚ³åÕ» éÅñ óòÅç ÇÃðÜÕ¶ ê³ÜÅì ç¶ íÇò¼Ö ñÂÆ Ã¶è» î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðÅ ÇðÔÅ ÔËÍ "ÜÅׯ dzàðéËôéñ" ç¶ Á×ÅîÆ Á³Õ» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ç¶ ԯ¶ îÅñòÅ ÇðÃðÚ Ã˺àð ç¶ Ö¯Ü êz¯ÜËÕàÅ ìÅð¶ òÆ ç¼ÇÃÁÅ Í ÇÂÔ ÇÜÕðï¯× ÔË ÇÕ ÜÅׯ dzàðéËôéñ ÁêzËñ-ÜÈé 2010 Á³Õ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ç¶ À°µÚ ê¼èðÆ ÃÅÇÔåÕÅðÅ çÆÁ» ðÚéÅò» ç¶ éÅñ Áé°òÅÇçå ÃÅÇÔå ù ÛÅÇêÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜà Çò¼Ú îËÕÇÃî ×½ðÕÆ, ìÅÕ¯ éðÅÇÂä, êz¯ ô¶ð ÇÃ³Ø Õ³òñ, ×°ðî¶ñ îâÅÔÅó, ÇêzåêÅñ Õ½ð ÁÅÇç ñ¶ÖÕ» çÆÁ» ðÚéÅò» ôÅÇîñ Ôé Í ÖÈìÃÈðå ÃðòðÕ Áå¶ òèÆÁÅ ÛêÅÂÆ Çò¼Ú Û¼ê¶ êðÚ¶ Çò¼Ú ÕÔÅäÆÁ», ÕÇòåÅò», ñ¶Ö Áå¶ Ö¯Ü ê¼åð ç¶ éÅñ ÃÅÇÔåÕ Ãð×ðîÆÁÅ òÆ Çç¼åÆÁÅ ×ÂÆÁÅ ÔéÍ ÇÂÔ Á³Õ ÇòôòÆÕðä ìÅð¶ ìÇÔà ۶óé òÅñÅ ÔË Í

 

ó×ðÈð ÁêzËñ, (êz¯ ô¶ð ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º)

ÇÂà Çò¼Ú óêÅçÕÆ ÃÈÞ Áå¶ ÕñÅåîÕåÅ ç¶ çðôé Ô°³ç¶ Ôé

ÇÂà ÃîÅ×î Çò¼Ú À°µØ¶ ê³ÜÅìÆ ÇÚ³åÕ å¶ Õ¶ºçðÆ ê³ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ ÃíÅ (ðÇÜ:) ö֯ ç¶ êzèÅé âÅ: å¶Üò³å îÅé é¶ òÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ÇòÁÕå ÕÆå¶ Í

î¹¼Ö Ã³êçÕ âÅ í×ò³å ÇÃ³Ø é¶

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.