Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, May 05, 2010 9:06:54
ù ³ ó AHGI ¶ z z

 

Ú³âÆ×ó·, 5 îÂÆ (ÁËà ãƺ×ðÅ)-ê³ÜÅì ÇòÚ ÁÅòÅÜÅÂÆ çÅ ì¹ÇéÁÅçÆ ã»ÚÅ À°êð Ú¹¼Õä ñÂÆ ê³ÜÅì ç¶ À°ê î¹¼Ö î³åðÆ Ã. ùÖìÆð ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ Õ¶ºçðÆ î³åðÆ ÃÌÆ Õîñ éÅæ 寺 AHGI Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ñÅ×å òÅñ¶ ÕÂÆ ÃóÕÆ êzÅÜËÕà» ñÂÆ ÇÃè»åÕ êzòÅé×Æ êzÅêå Õð ñÂÆ ÔËÍ

Õ¶ºçðÆ î³åðÆ é¶ éËôéñ ÔÅÂÆò¶÷ ÁæÅðàÆ ÁÅë dzâÆÁÅ (ÁËé.ÁËÚ.¶.ÁÅÂÆ) ç¶ Ú¶ÁðîËé ù Á×ñ¶ ê³çðòÅó¶ ÇòÚ ê³ÜÅì çÅ ç½ðÅ ÕðÕ¶ ê³ÜÅìÆ ÃóÕÆ ã»Ú¶ ù ×åÆ ç¶ä Áå¶ ÇÂé·» ÇòÚ ÁÅ ðÔÆÁ» ð°ÕÅòà» ù çÈð Õðé ñÂÆ ÁÅêä¶ îÇÔÕî¶ ù ÜðÈðÆ ÔçÅÇÂ³å» Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ ñ¯Õ ÇéðîÅä î³åðÆ Ã: êðÇî³çð ÇÃ³Ø ãƺâÃÅ, óÃç î˺ìð ÃÌÆ éð¶ô ×°ÜðÅñ ç¶ éÅñ Ã: ùÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ Õ¶ºçðÆ î³åðÆ å¶ ò¼Ö-ò¼Ö ì¹ÇéÁÅçÆ ã»ÚÅ êÌÅÜËÕà» ù ÔðÆ Þ³âÆ ç¶ä ñÂÆ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ ÃÆÍ åÅñî¶ñ çÆ ØÅà ÕÅðé ÇÂé·» ÇòÚ ç¶ðÆ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ

ÇÜé·» ÚÅð êzî¹Ö êÌÅÜËÕà» ù Õ¶ºçð òñ¯º êzòÅé×Æ ÇîñÆ ÔË, À°é·» ÇòÚ ÚÅð îÅð×Æ ç¼ÖäÆ ìÅÂÆêÅà ñ°ÇèÁÅäÅ (DAF Õð¯ó ð°ê¶), Õ½îÆ ÔÅÂÆò¶-IE ÇÃèò» éÇÔð ç¶ éÅñ (B@@ Õð¯ó ð°ê¶), ð¯êó ìÅÂÆêÅà (F@ Õð¯ó ð°ê¶), ð¯êó ìÅÂÆêÅà ë¶Ü-B (IE Õð¯ó ð°ê¶), ð¯êó-éò»ôÇÔð-ë×òÅóÅ ÚÅð îÅð×Æ ÃóÕ (G@@ Õð¯ó ð°ê¶) ôÅÇîñ ÔéÍ îÆÇà³× ÇòÚ ìàÅñÅ-îÇÔåÅ-ÇìÁÅà ÃóÕ (CD ÇÕñ¯îÆàð), à»âÅ-ÃÌÆ ÔðׯÇì³çê¹ð-Á³ÇîzåÃð ÃóÕ (GG ÇÕñ¯îÆàð), Õ¯àÕêÈðÅ-î¹ÕåÃð ÃóÕ (C@ ÇÕñ¯îÆàð), î¯Çð³âÅ-Õ°ðÅñÆ-ÇÃÃò»-ì¼çÆ å¯º ÔÇðÁÅäÅ ÃÆîÅ ð¯â (CC ÇÕñ¯îÆàð), Çëñ½ð-éÕ¯çð-ÕêÈðæñÅ ÃóÕ (FF ÇÕñ¯îÆàð) ù òÆ êzòÅé×Æ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÃÅðÆÁ» ÃóÕ» D@@ Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ñÅ×å éÅñ î¹Õ³îñ Ô¯ä×ÆÁ»Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.