Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Tue, May 11, 2010 9:17:58
հ Զ ܯ ԯ¶ -

 

òÅÇô³×àé/ÇÂÃñÅîÅìÅç, 11 îÂÆ (îÆð ÕÅÇÃì ñÅÔ½ðÆ) ÁîðÆÕé ÃËÕàðÆ øÅð Ãà¶à ÇîÃÜ ÔËñðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ 9/11 ç¶ Çܧî¶ìÅð Áñ ÕÅÇÂçÅ ç¶ ò¼â¶ ÖÈéÖÅð é¶åÅ À°ÃÅîÅ Çìé ñÅÇçé Áå¶ À°Ã¶ ÃÇÔï¯×Æ êÅÇÕÃåÅé Çò¼Ú Áܶ òÆ Ö¹ñ¶ÁÅî ÇòÚð Õ¶ ÁÇåòÅçÆ ÕÅðòÅÂÆÁ» Õð ðÔ¶ ÔéÍ

À°é·» êåðÕÅð» ç¶ ÇÂÕ ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç³ÇçÁ» ÁÅÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ÇÜ鶷 ÃÇÔï¯× çÆ ÃÅù êÅÇÕ ÃðÕÅð 寺 ÁÅà ÃÆ À°é·» éÔÆ Çîñ ÇðÔÅ ÇÕÀ°ÇÕ Õ°Þ Û¯àÆ ê¼èð ç¶ ÁÇèÕÅðÆ Áñ ÕÅÇÂçÅ çÆ îçç å¶ ÔéÍ ê³ÜÅì Çò¼Ú ÜËô ¶ î¹³Ô³îç Áå¶ ñôÕð¶ å¯ÇÂìÅ éÅî çÆÁ» Üæ¶ì³çÆÁ» ÁÅêä¶ éò¶º éÅò» æ¼ñ¶ Ö¹ñ¶Ã å½ðå¶ íÅðå Çòð°è êzÅê¶×³âÅ Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÔÆ ÇéÀ°ïÅðÕ ç¶ àÅÇÂî ùնÁð Çò¼Ú ÇÂÕ ò¼â¶ ì³ì ù ÁÃñÆÁå Çò¼Ú ìçñä çÆ Õ¯ÇÃô Çò¼Ú êÅÇÕ åÅÇñìÅé ç¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ù ð³×¶ Ô¼æÆ êÕÇóÁÅ ÃÆÍ ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕ êzÃÅôé çÅ ÇÂÔ ðòÂÆÁÅ êÅÇÕ Çòð°è Ô¯ð ÃÖå Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕä êÅÇÕ ÇòôòÅô çÆÁ» ÕóÆÁ» à°¼à ðÔÆÁ» ÔéÍ

ÃÅÀ°æ ¶ôÆÁÅ Çò¼Ú ÇÕö ò¶ñ¶ òÆ Õ¯ÂÆ ò¼âÅ èîÅÕÅ Ô¯ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ çÈܶ êÅö ÇÂðÅé ÁÅêä¶ ÇéÀ°ÕñÆÁð êÅòð ù Ççé ðÅå òèÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÜà çÅ ÇüèÅ ÇéôÅéÅ íÅò¶ ÇÂ÷ðÅÇÂñ î³ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË, êð À°Ã çÅ ÇéôÅéÅ ÃÅðÆ ç¹éÆÁÅ Çò¼Ú ÇÂÕ ÃðÕÅð ÇÂÃñÅÇîÕ èðî øËñÅÀ°ä çÅ î¹Ö ÇéôÅéÅ ÔËÍ À°Ô ç¹éÆÁ» çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÖåðéÅÕ ÇÂÃñÅÇîÕ ÁÇåòÅçÆ Ã³×áé» çÆ îçç å¶ ÔËÍ ÇÜà éÅñ ÃÅÀ°æ ¶ôÆÁÅ ù Ãí 寺 êÇÔñ» ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ À°Ã çÆ ÇÔ¼à ÇñÃà å¶ ÔËÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.