Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Tue, May 11, 2010 9:26:11
ÿ ڶ տ

 

à¯ð»à¯, 11 îÂÆ (Á¿ÇîÌåêÅñ ÇÃ¿Ø ÃËäÆ)-ÕËé¶âÅ ë¶ðÆ Óå¶ ÁŶ ÿå ìñìÆð ÇÃ¿Ø ÃÆÚ¶òÅñ ù ìÆå¶ Õ¾ñ· ×¹ðç¹ÁÅðÅ ªàÅðÆú ÖÅñÃÅ çðìÅð ÇîÃÆÃÅ×Å ÇòÖ¶ ªàÅðÆú ÇÃ¾Ö ×¹ðç¹ÁÅðÅ Õ½ºÃñ Áå¶ ðËÕÃâ¶ñ çÆ Ã¿×å ò¾ñ¯º ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÇÂà î½Õ¶ îÆâÆÁÅ ôõÃÆÁå» Ã: ðÇò¿çð ÇÃ¿Ø ê³ù, Ã: ìñå¶Ü ÇÃ¿Ø ê³ù Áå¶ Ã: ðÇÜ¿çð ÃËäÆ é¶ Ã¿å ÃÆÚ¶òÅñ ò¾ñ¯º ÃîÅÜ íñÅÂÆ ç¶ ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÕÅðÜ» çÆ ôñÅØÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ô¾Õ ÿå ÃÆÚ¶òÅñ çÆÁ» öòÅò» ù î¹¾Ö ð¾Ö Õ¶ î½ÜÈçÅ ê³ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º À¹é·» ù ê³ÜÅì êÌçÈôä Õ¿àð¯ñ ì¯ðâ çÅ î˺ìð Çéï¹Õå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ êð À¹é·» çÅ ÕÅðÜ Ö¶åð ìÔ¹å ÔÆ ÃÆîå þ Áå¶ Ü¶Õð ÃðÕÅð Õ¹çðåÆ Ã¯ÇîÁ» å¶ òÅåÅòðé ù ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ Ã¹ÇÔðç þ å» Ã¿å ÃÆÚ¶òÅñ ù ê³ÜÅì êÌçÈôä Õ¿àð¯ñ ì¯ðâ ÇòÚ ÇÕö ÁÇÜÔ¶ ÁÔ¹ç¶ Óå¶ Çéï¹Õå ÕÆåÅ ÜÅò¶, ÇÜ¾æ¶ À¹Ô Á÷ÅçÅéÅ å½ð Óå¶ Õ¿î ÕðÕ¶ òÅåÅòðé ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ò¾è 寺 ò¾è ï¯×çÅé êÅ ÃÕäÍ

ÿå ÃÆÚ¶òÅñ é¶ Ã¿×å» ù çì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃçÆÁ» êÇÔñ» ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ é¶ ÁÅêäÆ ìÅäÆ ðÅÔÄ Õ¹çðåÆ Ã¯ÇîÁ» ÔòÅ, êÅäÆ Áå¶ èðåÆ çÆ Ü¯ îÔ¾ååÅ ÃÅù ç¾ÃÆ ÃÆ ÁÃÄ À¹Ã ù í¾¹ñ ׶ Ô» ÇÜÃ ç¶ éåÆܶ òܯº Çòôò Á¾Ü Õ¹çðåÆ Áûò¶êä Áå¶ ÁÅñîÆ åêô ÇÜÔÆÁ» î¹ÃÆìå» éÅñ ÜÈÞ ÇðÔÅ þÍ Ã¿å ÃÆÚ¶òÅñ é¶ À¹é·» ò¾ñ¯º ê³ÜÅì ÇòÚ ÚñŶ ÜÅ ðÔ¶ êzÅÜËÕà» çÆ ÇòÃæÅðêÈðìÕ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ÇÂé·» êzÅÜËÕà» ÇòÚ à¯ð»à¯ çÆÁ» ÿ×å» ò¾ñ¯º êŶ ÁÅðÇæÕ ï¯×çÅé ñÂÆ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ÿå ÃÆÚ¶òÅñ ò¾ñ¯º ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ ìÅÔð ÇÂÕ ê½çÅ òÆ ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.