Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Tue, Jun 01, 2010 9:21:26
˺ CB ն ¶

 

Ú¿âÆ×ó·, êÇÔñÆ ÜÈé (ÔðÆ ÇÃ³Ø ÇéÔÅñ)-ê³ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ì÷¹ð×» ç¶ íñ¶ ñÂÆ ì¹ãÅêÅ êËéôé ÃÕÆî ô°ð° ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÜà Çò¼Ú êÇÔñ¶ ç½ð Çò¼Ú ÔÆ ÔÆ ÔÜÅð» ÞÈᶠնà ÃÅÔîä¶ ÁŶ ÔéÍ

ê³ÜÅì ç¶ F Ç÷Çñ·Á» ÓÚ CBHAE øð÷Æ Õ¶Ã êŶ ׶ Ôé ܯ ÇêÛñ¶ Á¼á ÃÅñ» 寺 ÇîñÆí¹×å éÅñ êËéôé Ôó¼ê Õð ðÔ¶ ÃéÍ Ü¶ CBHAE Áï¯× ñÅíêzÅêåÕÅðÆÁ» òñ¯º Ô¹ä åÕ ñÂÆ ×ÂÆ îÅÃÕ êËéôé BE@ ð¹ê¶ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ñÅÂƶ å» Á¼á ÃÅñ» ÓÚ GH Õð¯ó GE ñ¼Ö F@ Ô÷Åð ð¹ê¶ éÅñ ÃðÕÅðÆ õ÷Åé¶ é¿È ÚÈéÅ ñ¼× Ú¼°ÕÅ ÔËÍ ÇÂà ׼ñ çÅ òÆ êåÅ ñ¼×Å ÔË ÇÕ ÔÜÅð» À°Ô ñ¯Õ ܯ ì¹ãÅê¶ Çò¼Ú ÇÂà öòÅ ç¶ Ô¼ÕçÅð Ôé ù ÇÂÔ ÜðÈðÆ êËéôé éÔÆ Çîñ ÃÕÆÍ Õ°Þ Õ°ðêà ãÅÚ¶º é¶ ÇÂà êËéôé òð×Æ ÃÕÆî ù òÆ ñÅ×È Õðé Çò¼Ú Áï¯× ðÅÔ ÁêéÅÇÂÁÅ ÔËÍ

ÇÜé·» ì÷°ð×» çÆ ÜÆòé ñÆñ·Å ìÔ°å îÅóÆ ÔË, À°Ô êËéôé ç¶ ÕÅ×Ü íðé 寺 ÁÃîðæ êŶ ׶ ÔéÍ À°é·» æ» ÇÜé·» çÆ Áîçé êÇÔñ» ÔÆ ×°ÜÅð¶ ï¯×Æ ÔË, À°Ô ÁÅêä¶ ñ§ì¶ Ô¼æ» éÅñ ÃðÕÅðÆ êËö ù Ú³×Æ åð·» òðå ðÔ¶ ÔéÍ ÇÜà ñÂÆ ÃðÕÅð ù Çê³â» ÃÇÔð» Çò¼Ú Õ¯ÂÆ ï¯× êzïÅñÆ ñíäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ×¼ñ ì¹ãÅêÅ êËéôé ñÂÆ î¹øå öòÅ Õðé òÅñ¶ ÇÂÕ ×ð°¼ê é¶ êåðÕÅð» ù ÁÅÖÆ ÔËÍ ç¶Ö¯ Ô°ä ÃðÕÅð ÇÂà ò¼ñ ÇÕ³éÅ Õ° ÇèÁÅé ÇñÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ å» ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ ×ðÆì ñ¯Õ òÆ ÇÂà ÃðÕÅð 寺 Õ¯ÂÆ ñÅí êzÅêå Õð ÃÕäÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.