Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure

Thu, Jul 08, 2010 1:19:24
寺 ն ڶ

 

 

 

ÁÇî³zåÃð, 8 Ü°ñÅÂÆ (Çéð¶ô Õ°îÅð)-ÇÂæ¶ å°ðÕîÃåÅé ¶ÁðñÅÂÆé ç¹ÁÅðÅ êðåÆ ÇÂÕ ê³ÜÅìÆ ÇòÇçÁÅðæä é¶ ÇéÜÅÇÂÜ ì¼Ú¶ ù ÜÔÅÜ çÆ àÅÇÂñà Çò¼Ú ÔÆ Üéî ç¶ Õ¶ ÁÅê ìÚä çÆ Õ¯ÇÃô ÕðçÆ øóÆ ×ÂÆÍ

øðÜÆ éÅî éÅñ ÜÅäÆ Ü»çÆ ÇÂÕ ÁäÇòÁÅÔÆ ñóÕÆ ÇÜà çÅ éÅî îÆâÆÁÅ Çò¼Ú ×°ðÇò³çð Õ½ð ç¶ éÅî éÅñ ÜÅÇäÁÅ Ü»çÅ ÔË Üéî ç¶ Õ¶ ù¼à Õ¶ å°ðçÆ ìäÆ ù, ÜÔÅ÷ ç¶ Áîñ¶ ù À°Ã ç¶ ÕêÇóÁ» ù ñÔÈ éÅñ Çñìó¶ ç¶ Õ¶ ô¼Õ êËä å¶ ê¹Û Ç×Û ç¹ðÅé ÇéÜÅÇÂÜ ì¼Ú¶ ù Üéî ç¶äÅ î³é ÇñÁÅÍ ÇÜà ù ìÅÁç Çò¼Ú âÅÕàðÆ ÃÔÈñå» ñÂÆ Á³ÇîÌåÃð ç¶ ÇÂÕ Çé¼ÜÆ ÔÃêåÅñ ÇòÚ çÅÖñ ÕðÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ

Ô°ä å¼Õ çÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð Á˵î. ìÆ. ìÆ. Á˵Ã. çÆ Çâ×ðÆ êÌÅêå ÕðÕ¶ Ç÷ñ·Å Ô¹ÇôÁÅðê¹ð çÆ ðÇÔä òÅñÆ BF ÃÅñÅ ×¹ðÇò¿çð Õ½ð ÁÃñÆ éÅî éÔÆ ðôÆÁÅ ç¶ ç¶ô ì¶ñÅðÈà å¯é êðå ðÔÆ ÃÆ, Ü篺 ÁÚÅéÕ ì¼Ú¶ é¶ Üéî ñËä ñÂÆ ÕÅÔñ Õð Çç¼åÆÍ êóÅÂÆ ç°ðÅé ÇÕà ç¯Ãå éÅñ ÇéÜÅÇÂÜ Ãì³è ìä ÜÅä éÅñ ñóÕÆ Õ°Þ Ãî» êÇÔñ» ×ðíòåÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ êð À°Ã ù òÅêà ç¶ô êðåäÅ ÇêÁÅÍ

ÜÔÅ÷ ç¶ ðÅÜÅûÃÆ Õ½î»åðÆ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ À°åðé 寺 ìÅÁç ÇÂîÆ×̶ôé ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ À°Õå ñóÕÆ ù ÁÅêäÆ ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË ÇñÁÅ Áå¶ ì¼Ú¶ ù å°ð¿å Á˺ìÈñ˺à î³×Å Õ¶ Á³ÇîÌåÃð ÃÇæå ÇÂÕ Çé¼ÜÆ ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ í¶Ü Çç¼åÅÍ Ü篺 ñóÕÆ ù ñËä ÁŶ À°Ã ç¶ îÅÇêÁ» ù ñóÕÆ éÅñ ÇîñÅÇÂÁÅ å» À¹Ã é¶ ÕìÈñ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ì¼Ú¶ ù À°Ã é¶ Üéî Çç¼åÅ ÔËÍ ÃÈåð» 寺 ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÇÂà éò-Üé ì¼Ú¶ ù ÜÆòé íð ñÂÆ î¹øå ÔòÅÂÆ Ãøð çÆ ÃÔÈñå Çîñ¶×Æ, êð ÇÂÔ êåÅ éÔƺ ñ¼× ÃÇÕÁÅ ÇÕ ÇÂà ì¼Ú¶ ù ÇÕà ç¶ô çÆ éÅ×ÇðÕåÅ Çîñ¶×Æ? Üéî ò¶ñ¶ ÜÔÅÜ êÅÇÕÃåÅé À°ê𯺠À°â ÇðÔÅ ÃÆÍ ôÅÇÂç ñóÕÆ ÇÃ¼Ö Ô¯ä éÅå¶ êÅÇÕÃåÅé À°Ã ì¼Ú¶ ù ÁÅêäÆ éÅ×ÇðÕåÅ ç¶ä ñÂÆ ðÜÅî³ç Ô¯ ÜÅò¶!

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.