Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure

Tue, Jul 13, 2010 3:51:19
ն ó

Ú³âÆ×ó·, 13 ܹñÅÂÆ-ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ÁËâÆôéñ ÁËâò¯Õ¶à Üéðñ ÿÜÆò ÃÈðÆ å¶ À°é·» çÆ êåéÆ é±¿ óÜÆò ÃÈðÆ ç¶ Û¯à¶ íðÅ é¶ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ îÅð ÇçåÅÍ

ÔÇðÁÅäÅ ê¹ÇñÃ é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Ã¿ÜÆò ÃÈðÆ å¶ À°é·» çÅ Û¯àÅ íðÅ ÕÇêñ ÃÈðÆ ÇÂÕ ÔÆ îÕÅé çÆÁ» ò¼Ö-ò¼Ö î³Ç÷ñ» ÇòÚ ðÇÔ³ç¶ ÃéÍ ÕÇêñ é¶ ÁËåòÅð ðÅå 鱿 Áêä¶ íðŠ鱿 ÇÕö ê¼Ü êÇÔñÆ î³Ç÷ñ 寺º ԶỠì¹ñÅÇÂÁÅÍ Ã¿ÜÆò ç¶ Ô¶á» ÁÅÀ°ä Óå¶ ÕÇêñ ×¼ñ» ÕðçÅ Ô¯ÇÂÁÅ À°Ã 鱿 ÃÅÔîä¶ òÅñÆ ÃóÕ Óå¶ ñË Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ À°Ã é¶ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ ÁÅêä¶ íðÅ ù æ» ÔÆ îÅð Çç¼åÅÍ

ׯñÆ çÆÁ» ÁÅòÅ÷» ùäÇçÁ» ÔÆ Ã¿ÜÆò çÆ êåéÆ Ã¹éÆåÅ ÇÜò¶º ÔÆ ØàéÅ òÅñÆ æ» Óå¶ ê¹¼ÜÆ å» ÕÇêñ é¶ À°Ã 鱿 òÆ ×¯ñÆ îÅð ÇçåÆÍ ç¯Ô» 鱿 é¶ó¶ ç¶ ÔÃêåÅñ êÔ¹¿ÚÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜæ¶ âÅÕàð» é¶ À°é·» 鱿 ÇîÌåÕ ÁËñÅé ÇçåÅÍ ØàéŠ寺 ìÅÁç ÕÇêñ ÁêäÆ êåéÆ Ãî¶å øðÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ ê¹Çñà 鱿 ô¼Õ ÔË ÇÕ ÇÂà Õåñ Çê¼Û¶ ÜÅÇÂçÅç çÅ ÇòòÅç ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ îÅîñÅ çðÜ Õð ÇñÁÅ ÔË Áå¶ ÕÇêñ çÆ íÅñ ÜÅðÆ ÔËÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.