Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure

Thu, Jul 15, 2010 1:11:41
寺 ֹ ƺ ԯ -

 

 

 

ÃËÕðÅî˺à¯, 15 ܹñÅÂÆ (Ô¹Ãé ñó¯ÁÅ ì¿×Å)-ÇÜ¿éÆ ç¶ð å¼Õ Áé§çê¹ð îå¶ Áé°ÃÅð ðÅÜ» ù ò¼è ÁÇèÕÅð éÔƺ Çç¼å¶ Ü»ç¶, åç å¼Õ ÃÅâÅ ç¶ô À°µéåÆ å¶ Ö¹ôÔÅñÆ çÆÁ» À°é·» î³Ç÷ñ» ù Ãð éÔƺ Õð ÃÕçÅ, ÇÜé·» çŠùêéÅ ç¶ô çÆ ÁÅ÷ÅçÆ ñÂÆ îð Çîàä òÅñ¶ êðòÅÇéÁ» é¶ ÁÅêäÆÁ» ÜÅé» Õ°ðìÅé Õð Ã ÇñÁÅ ÃÆÍ ÇÂÔ ×¼ñ êÌÇüè ê¼åðÕÅð ÃÌÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð é¶ éÅðæ ÁîðÆÕé ê³ÜÅìÆ ÁËïÃƶôé ò¼ñ¯º À°é·» ç¶ ÃéîÅé ÇòÚ ÕðòŶ ׶ ÇÂÕ ÃéîÅé ÃîÅ×î ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» ÕÔ¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Á¼Ü ÃÅâÅ ç¶ô íÅò¶º ÁÅ÷Åç ÔË ñ¶ÇÕé ñ¯Õå¿åð çÆÁ» Üó·» Ô¶áñ¶ ê¼èð å¼Õ î÷ìÈå éÔƺ, ÇÜà ÕðÕ¶ Á¼Ü ÁÅî ÁÅçîÆ ÃÅⶠðÅÜéÆÇåÕ å¶ ÃðÕÅðÆ ÇÃÃàî ÇòÚ À°åéÆ Ãð×ðîÆ éÅñ íÅ× éÔƺ ñË ÇðÔÅ, ÇÜ¿éÆ Ãð×ðîÆ éÅñ ÇÂÕ î÷ìÈå ñ¯Õå¿åð ç¶ô ÇòÚ ÁÅî ñ¯Õ» ù íÅ× ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ À°é·» é¶ éÅðæ ÁîðÆÕé ê³ÜÅìÆ ÁËïÃƶôé ò¼ñ¯º íÅðåÆ Á¿ìËÃÆÁ» ÇòÚ ê³ÜÅìÆÁ» ù ê¶ô ÁÅ ðÔÆÁ» î¹ôÇÕñ» ù Ô¼ñ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅêä¶ êŶ ÜÅä òÅñ¶ ï¯×çÅé çÆ ÚðÚÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Ãí 寺 êÇÔñ» ÇÂé·» î¹ôÇÕñ» ç¶ Ô¼ñ ñÂÆ ÁÅê íÅðåÆ Õ½ºÃñ¶à Üéðñ ù Çîñä×¶Í íÅðåÆ ñ¯Õ çñ ç¶ êÌèÅé å¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÃÌÆ úî êÌÕÅô Ú½àÅñÅ é¶ ÁÅêä¶ Ã¿ì¯èé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» ù ÇÂæ¶ ÇÂÔ ò¶Ö Õ¶ ìÔ¹å Ö¹ôÆ Ô¯ÂÆ ÔË ÇÕ ê³ÜÅìÆÁ» é¶ ÁîðÆÕÅ òð×Æ èðåÆ Óå¶ ÇÜæ¶ ÁÅêäÆ ÇîÔéå, ÇÂîÅéçÅðÆ å¶ ñ×é ÃçÕÅ ÁÅðÇæÕ Ö¹ôÔÅñÆ êÌÅêå ÕÆåÆ ÔË, À°æ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅà ÇòÚ òÆ ÁÅêäÅ ìÔ¹å ò¼âÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÃ¼Ö ÁÅ×È Ã: çÆçÅð ÇÃ³Ø ìËºÃ é¶ ÃÌÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð ò¼ñ¯º ç¶ô ç¶ ñ¯Õ» çÆÁ» ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» öòÅò» çÆ ôñÅØÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå òÅÃÆÁ» ù Á¼Ü ÃÌÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð òð׶ ÇòÁÕåÆÁ» Óå¶ îÅä ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ ê³ÜÅìÆ ÇéÀ±÷ ×ð¹¼ê ç¶ î¹¼Ö Ã¿êÅçÕ å¶ éÅêÅ ç¶ êÌèÅé Ã: ÃåéÅî ÇÃ³Ø ÚÅÔñ é¶ òÆ Ã¿ì¯èé ÕÆåÅÍ éÅêÅ ç¶ Ú¶ÁðîËé Ã: çñÇò¿çð ÇÃ³Ø èÈå é¶ ÃÌÆ úî êÌÕÅô Ú½àÅñÅ å¶ ÃÌÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð ù ÜÆ ÁÅÇÂÁ» ÇÕÔÅÍ
ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ òÅÂÆà î¶Áð ÿéÆ èÅñÆòÅñ, ×¹ðíÜé ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ÃÅdzÃçÅé ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ÃËäÆ, Úðé ÇÃ³Ø Ü¼Ü, Çòé¯ç Õ°îÅð Ú¹¿ìð é¶ òÆ Ã¿ì¯èé ÕÆåÅÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ éÅðæ ÁîðÆÕé ê³ÜÅìÆ ÁËïÃƶôé ò¼ñ¯º ÃÌÆ Õ°ñçÆê éÂÆÁð å¶ À°é·» çÆ êåéÆ ù ñÅÂÆë ÁÚÆòî˺à ÁËòÅðâ å¶ ôÅñ ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå òÆ ÕÆåÅÍ ÃîÅ×î ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä òÅñ¶ êÌî¹¼Ö ÇòÁÕåÆÁ» ÇòÚ Ô¯ðé» å¯º ÇÂñÅòŠùÇð³çð èé¯ÁÅ, ê¼åðÕÅð ìñìÆð ÇÃ³Ø ÁËî. ¶., Õ°ñçÆê èÅñÆòÅñ, ùå¿åðåÅ ÃËéÅéÆ ç¶òÅ ÇÃ³Ø èÈå, êÅñÆ èé½ñÅ, dzçðÜÆå ÇÃ³Ø ìÇó¿× ÁÅÇç òÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.