Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Thu, Dec 30, 2010 9:53:29
ն

 

 

 

ÃåÕÅðï¯× óêÅçÕ ÜÆú,

òÅÇÔ×°ðÈ ÜÆ ÕÅ ÖÅñÃŨ

òÅÇÔ×°ðÈ ÜÆ ÕÆ øåÇÔ¨

ìÅçñ çñ ïÈæ Çò³× ç¶ Üé:ÃÕ¼åð Ãz: ׯ׊óèÈ òñ¯º îÆâÆÁÅ Çò¼Ú Çç¼å¶ ÇìÁÅé ÇÕ-åÖå» ç¶ Üæ¶çÅð ÃÅìÕÅ Üæ¶çÅð íÅÂÆ ÕÅÀ°ºÕ¶ ç¶ ê¹ñÆà î¹ÕÅìñ¶ çÅ îÅîñÅ òÆ À°ÜÅ×ð Õðé,å¶ ÁÅêäÅ êzÇåÕzî ÷ÅÔð Õðç¶ Ô¯Â¶ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîzåÃð ïÈ.Õ¶. ç¶ êzèÅé îÅÃàð ÁòåÅð ÇóØ,Ú¶ÁðîËé Õ½ºÃñð ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø ÁàòÅñ,ÚÆë ÁâòÅÂÆ÷ð Ãz: ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ì˺Ã,Üé:ÃÕ¼åð ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ êzèÅé ïÈæ Çò³× Õ°ñò³å ÇÃ³Ø î¹á¼âÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ AIIG Çò¼Ú ìäÆ ìÅçñ ÃðÕÅð Ã Ãz: ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé Áå¶ Ô¯ð ê³æÕ ÁÅ×ÈÁ» òñ¯º çìÅÁ êÅÀ°ä å¶ Ãz: ìÅçñ é¶ Üæ¶çÅð ÃÅÇÔì çÆ ôÔÅçå ìÅð¶ ÁËâÆôéñ âÆ.ÜÆ.êÆ. ÃzÆ: ìÆ.êÆ. ÇåòÅóÆ ðÅÔƺ Çðê¯ðà ìäòÅÂÆ ÃÆ ñ¶ÇÕé é» å» À°Ã å¶ Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ å¶ é» ÔÆ À°Ãù ÜéåÕ ÕÆåÅÍêð ÃÈÚéÅ ç¶ ÁÇèÕÅð ÁËÕà ÁèÆé AB.A@.A@. ù Ãz: îÅé ÃÅÇÔì é¶ ÇÂÔ Çðê¯ðà ÔÅÇÃñ ÕðÕ¶ êÅðàÆ òËì ÃÅÂÆà À°êð òÆ êÅ Çç¼åÆ ÔË,ÇÜà Çò¼Ú Ãí Õ°Þ Ãêôà ÔË Ô°ä Ô¯ð Õ°Þ À°ÜÅ×ð Õðé çÆ éÔƺ ìñÇÕ ÕÅðòÅÂÆ Õðé çÆ ÜðÈðå ÔË Áå¶ Ãì¼ì éÅñ ê³ÜÅì ÃðÕÅð çÆ òÅ×â¯ð òÆ î¹ó ìÅçñ çñ ç¶ Ô¼æ Çò¼Ú ÔË ÇÜÃ ç¶ ïÈæ Çò³× ç¶ Ãz: ׯ×Å ÜÆ Üé: ÃÕ¼åð Ôé,ï Ô°ä ÇÂé·» çÅ ëð÷ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÁÖìÅðÆ ÇìÁÅéìÅ÷Æ Ü» Üæ¶çÅð» ù Õôà ç¶ä çÆ ìÜŶ ÃÈì¶ ç¶ î¹¼Ö î³åðÆ ù ÕÇÔä ÇÕ À°Ã Çðê¯ðà çÆ ð½ôéÆ Çò¼Ú ç¯ôÆÁ» ù ÃÖå ÃÜÅ ÇçòÅÂÆ ÜÅò¶ Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.