Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Jan 05, 2011 8:22:57
ܯ ԯ ¶ -z z

 

ìzÇî³Øî B.A.AA-AIDG 寺 ìÅç ÇÃ¼Ö Õ½î é¶ Áé¶Õ» ÕÅñ¶ ç½ð» çÅ ÃÅÔîä» ÕÆåÅ ÔË,êð ÇÂÔ ôÅÂÆç êÇÔñÅ î½ÕÅ ÔË Üç ê³æÕ ÁÖòÅÀ°ä òÅñÆ ÃðÕÅð òñ¯º ÃzÆ ÁÕÅñ åÖå ÃÅÇÔì 寺 ÜÅðÆ Ô°ÕîéÅ ù ñÅ×È ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ã¹ÇÔðç Çüֻ,ÇÃ¼Ö ÁÅ×ÈÁ» å¶ èÅðÇîÕ ÃÖôÆÁå» ù ܶñ·» Çò¼Ú ì³ç ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍÇÂ毺 åÕ ÇÕ ìÅìÅ ìñÜÆå ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ èÅðÇîÕ çÆòÅé òÆ ñ¼×ä 寺 ð¯Õ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍÔ°ä ÜçÇÕ ÇÂÔ Ãêôà Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔË ÇÕ ìÅçñ êÇðòÅð ç¶ öñì¶ ÕÅðé À°é·» çÆ ÃÇÔîåÆ å¯º Çìé» Üæ¶çÅð ÃÅÇÔì Õ°Þ éÔƺ Õð ÃÕç¶ å» ÁËö ÔÅñÅå Çò¼Ú Üæ¶çÅð ÃÅÇÔì À°ÔÆ Ô°ÕîéÅî» ÜÅðÆ Õðé ÇÜà ù ñÅ×È ÕðòÅ ÃÕäÍç¶ô Çòç¶ô Çò¼Ú ê³æÕ ÇÂռỠÇò¼Ú îå¶ êÅà Õðé òÅñ¶ òÆ À°é»· ù ÇòÃÅð Ú¹¼Õ¶ ÔéÍÁ¼Ü Õ½î ù îÅåÅ íÅ× Õ½ð ÜÆ òð×ÆÁ» ìÆìÆÁ» çÆ Ãõå ÜðÈðå ÔË Ü¯ èðî ù ì¶çÅòÅ ç¶ Ú¹¼Õ¶ ÇÂé·» ñÆâð» ù ò³×» ê¶ô Õð ÃÕäÍ

êzèÅé îÅÃàð ÁòåÅð ÇÃ³Ø ,Üé: ÃÕ¼åð ÃðìÜÆå ÇóØ,êzèÅé ïÈæ Çò³× Õ°ñò³å ÇÃ³Ø î¹á¼âÅ ,Üé: ÃÕ¼åð ÃÇå³çð ÇÃ³Ø î³×ÈòÅñ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.