Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Sat, Apr 02, 2011 6:48:49
z z .ն. z: ó ս ï z

ìzÇî³Øî-Ãz: Õ°ñò³å ÇÃ³Ø î¹á¼âÅ Áå¶ Ãz: Á³Çîzå ÇÃ³Ø ìðîÆ òñ¯º ÜÅðÆ êzËà é¯à Çò¼Ú ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Á³ÇîzåÃð ç¶ Õ½î»åðÆ êzèÅé Ãz: ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé ÃÅÇÔì ç¶ íËäÜÆ ìÆìÆ çñÜÆå Õ½ð ÜÆ ç¶ ÁÕÅñ ÚñÅä¶ å¶ â±³Ø¶ ç¹¼Ö çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

ïÈ.Õ¶. ç¶ êzèÅé îÅ: ÁòåÅð ÇóØ,Ú¶ÁðîËé Õ½ºÃñð ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø ÁàòÅñ,íÅÂÆ êzîÜÆå ÇÃ³Ø êzèÅé ÇÔÀ±îé ðÅÂÆàà Çò³×,íÅÂÆ ÃÇå³çð ÇÃ³Ø êzèÅé ïÈæ Çò³×,ÚÆë ÁâòÅÂÆ÷ð Ãz: ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ì˺Ã,ÃÆéÆÁð îÆå êzèÅé ðÇܳçð ÇÃ³Ø ÇÚ¼àÆ Áå¶ Ãz: åÇܳçð ÇÃ³Ø Ã³èÈ,Ãê¯ÕÃêðÃé Ãz: ÃÈìÅ ÇóØ,åÅñî¶ñ ÃÕ¼åð Ü×åÅð ÇÃ³Ø ÇòðÕ,Üé: ÃÕ¼åð ÃðìÜÆå ÇóØ,Ãz: ÇÂÕìÅñ ÇÃ³Ø êzèÅé ñËÃàð ì»zÚ Áå¶ ÃîÈÔ êÅðàÆ ÁÔ°ç¶çÅð» é¶ ç¹¼Ö çÆ ØóÆ Çò¼Ú Ãz: îÅé ÃÅÇÔì ç¶ êÇðòÅð éÅñ Áëïà Áå¶ ÔîçðçÆ çÅ êz×àÅòÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁðçÅà ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÇÕ ÁÕÅñ ê¹ðÖ ÇòÛóÆ ÁÅåîÅ ù ÁÅêä¶ ÚðéÅ Çò¼Ú ÇéòÅà Áå¶ êÇðòÅð ù íÅäÅ î³éä çÅ ìñ ìÖô¶Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.