Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Sat, Apr 09, 2011 9:04:41
, z .ն

ÃîËÇçÕ, ÇÂà òÅð ÁÅ ðÔ¶ ÇòÃÅÖÆ Ü¯ó î¶ñ¶ å¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ òñ¯º ÇÕö òÆ êÅðàÆ ù ÕÅéëð³Ã Õðé ñÂÆ Ü×·Å éÅ ç¶ä ç¶ ëËÃñ¶ çÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÐÁ³ÇîzåÃðÒ ï°È.Õ¶ é¶ ÃÖå Áñ¯Úé» ÕÆåÆ ÔË ïÈ.Õ¶ ç¶ êÅðàÆ êzèÅé îÅ: ÁòåÅð ÇóØ,Üéðñ ÃÕ¼åð ÃðìÜÆå ÇóØ,ÃÆéÆÁð îÆå êzèÅé åÇܳçð ÇÃ³Ø Ã³èÈ,Ãê¯ÕÃîËé ÃÈìÅ ÇÃ³Ø Çñ¼åð» òñ¯ êÅðàÆ ç¶ êzËà ÃÕ¼åð íÅÂÆ Õ°ñò³å ÇÃ³Ø î¹á¼âÅ é¶ êzËà ù ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÇìÁÅé Çò¼Ú ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÁÅêäÆ ÇîÁÅç ê¹×Å Ú¹¼ÕÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ù Õ¯ÂÆ ÁÇèÕÅð éÔÆ ÇÕ À°Ô ÁÇÜÔ¶ ëËÃñ¶ ñò¶ ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ°¼Þ ìÅçñÇÕÁ» é¶ ÁÅ ðÔÆÁ» ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯ä» å¶ ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁ» Ú¯ä» Çò¼Ú ÁÅêäÆ ÔÅð êzå¼Ö ðÈê Çò¼Ú éÜð ÁÅÀ°ÇçÁ» ÔÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ å¶ çìÅÁ êÅÕ¶ ÁÇÜÔÅ ëËÃñÅ ÕðòÅÇÂÁÅ ÔË À°êð¯Õå ÁÅ×ÈÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð üÚî¹¼Ú ÔÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ù Çüֻ çÆ Ãðò À°Ú óÃæÅ î³éçÆ ÔË å» ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ÇÂ¼Õ Ã»ÞÆ Ãà¶Ü ñÅÕ¶ ÃÅðÆÁÅ ÔÆ ê³æÕ Çèð» ù üçÅ ç¶ò¶ å¶ À°ÃË ÔÆ Ãà¶Ü 寳 ÃÅð¶ ê³æÕ ÁÅ×ÈÁ» ù ì¯ñä çÅ î½ÕÅ ç¶ò¶Íå» ÇÕ Ãî¹¼Ú¶ ê³æ Çò¼Ú ¶ÕåÅ çÆ ×¼ñ Ô¯ò¶ ܶÕð ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ÁÅêä¶ å½ð å¶ ÁÇÜÔÅ ëËÃñÅ éÔƳ ñË ÃÕçÆ å» ÇÂÃ å¯ ÜÅÔð ÔË ¯ôz¯îäÆ Õî¶àÆ êÈðÆ åð» ìÅçñ ç¶ Õìܶ Ô¶Ëá ÔË ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ôð ÇÂ¼Õ ëËÃñÅ ìÅçñ ç¶ ê¹Û¶ 寺 ì×Ëð éÔÆ ÕðçÆ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.