Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Thu, Apr 21, 2011 12:08:44
ׯ ¼ ܰ

 

ÂÆêð, ìËñÜÆÁî ( êz×à ÇÃ³Ø Ü¯èê¹ðÆ ) ÇÂæ¯ ç¶ ÔÅÃñà ÃÇÔð çÆ ÇÂ¼Õ ÁçÅñå é¶ ×°ðçòÅðŠó×å ÃÅÇÔì ÇóºåðÈèé ç¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé íÅÂÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø õÅñÃÅ çÆ çÃåÅð éÅñ Û¶óÛÅó Õðé ç¶ Ü°ðî ÒÚ ÇÂ¼Õ CH ÃÅñ» Ãæ»éÕ ×¯ð¶ ù ÇÂ¼Õ ÃÅñ ÕËç Áå¶ AA@@ ïÈð¯ Ü°ðîÅé¶ çÆ ÃÜŠùäÅÂÆ ÔË Í

Ãå³ìð B@@I ÒÚ òÅêðÆ ÇÂà Øàé» Ã Üç íÅÂÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø ×ñÆ ÒÚ ÇÕö ç¯Ãå éÅñ ×¼ñìÅå Õð ðÔ¶ Ãé å» ÃÅÔîä¶ ÕËë¶ ÒÚ¯ à¼ñÆ Ô¯Õ¶ ÇéÕñ¶ ÇÂà ׯð¶ é¶ À°Ôé» éÅñ Ô¼æ¯êÅÂÆ Ô°³ÇçÁ» çÃåÅð ñÅÔ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ Í íÅÂÆ õÅñÃÅ ò¼ñ¯ Çòð¯èå» Áå¶ êåÅ ñ¼×ä Òå¶ ÇÂռᶠԯ¶ Çüֻ Òå¯ âðçŠׯðÅ í¼Üä ÒÚ ÕÅîïÅì Ô¯ Ç×ÁÅ Í î½Õ¶ Òç¶ ç¯ ×òÅÔ» Áå¶ ÇÃ¼Ö òëç ò¼ñ¯ ê¹Çñà ÕÇîôéð éÅñ î¹ñÅÕÅå Òå¯ ìÅÁç ê¹ÇñÃ é¶ Õ¶Ã çðÜ Õð Õ¶ ç¯ôÆ Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ ÃÆ Í ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆ Ã ׯð¶ é¶ ÇÜÁÅçÅ ôðÅì êÆåÆ Ô¯ä ÕÅðé Ô¯ÂÆ ×ñåÆ î³éÇçÁ» éÃñÆ Ôîñ¶ Òå¯ ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ êð ÁçÅñå é¶ éÃñÆ Ôîñ¶ ç¶ ÁèÅð Òå¶ çÃåÅð çÆ Ô¯ÂÆ ì¶ÁçìÆ ÕÅðé ç¯ôÆ ù ÃÜÅ Áå¶ Ü°ðîÅé» Ã¹äÅÇÂÁÅ ÔË Í òðéäï¯× ÔË ÇÕ ç¯ÃÆ êÇÔñ» òÆ ÕÂÆ òÅð âð¼× ç¶ Ãì³è ÒÚ ÃÜÅ Õ¼à Ú¹¼ÕÅ ÔË Í

íÅÂÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø õÅñÃÅ é¶ ÁçÅñå ç¶ ëËÃñ¶ Òå¶ åüñÆ çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁ» ÇÂà ù éÃñòÅç Çòð¼°è üÚÅÂÆ çÆ Çܼå ÁÅÇÖÁÅ ÔË Í À°Ôé» ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä íÅðå ÃðÕÅð ù òÆ ÇÂà ÁçÅñå ò»× çÃåÅð ç¶ Ãéî»é ìÅð¶ ñ¯óÆ綺 Õçî Ú¼°Õ䶺 ÚÅÔÆ綺 Ôé Í ìËñÜÆÁî ò¼Ãç¶ Çüֻ ò¼ñ¯ íÅÂÆ õÅñû ò¼ñ¯ çÃåÅð ç¶ ÃéîÅé ÒÚ ÇÜ¼å¶ ÇÂà նà ñÂÆ À°Ôé» çÆ ÃñÅØÅ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË Í

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.