Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Fri, Apr 09, 2010 10:20:07
ó կ 15

 

ܦèð, 9 ÁêzËñ (ÇüèÈ/ìðÅó)-óÃÅð ê¼èð å¶ êzÇüèÆ ÔÅÃñ Õð ÇðÔÅ âÅ ÃÇå³çð ÃðåÅÜ ì¶×Åé¶ ÇôÁð» ù ×ÅÁ Õ¶ ñ¯Õ êzÚÅòÅ Õðé Çò¼Ú îÅÇÔð ÃîÞ¶ ÜÅä ñ¼× ê¶ ÔéÍ

ñ¯Õ ôÅÇÂð åðñ¯Õ ÇÃ§Ø Ü¾Ü é¶ ÇÂà ׼ñ çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ þ ÇÕ À¹é·» çÆ ÇÂÕ ×÷ñ ç¶ ÚÅð ô¶Áð ÃÇå§çð ÃðåÅÜ é¶ î¶ðÅ éÅî ñËä 寺 ò×Ëð ô¶Áð ù å¯ó îð¯ó Õ¶ ×ÅÇÂÁÅ þÍ ÕòÆ åðñ¯Õ ÇÃ§Ø Ü¾Ü é¶ ÃÇå§çð ÃðåÅÜ ù ÁÅêäÆ í¹¾ñ ùèÅðä ñÂÆ AE Ççé çÅ Ãî» Çç§ÇçÁ» ÇÕÔÅ þ ÇÕ Ü¶ À¹Ã é¶ À¹Õå Ãî» ÃÆîÅ ç¶ Á§çð î¹ÁÅøÆ éÅ î§×Æ å» À¹Ã Çòð¹¾è ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Ã: åðñ¯Õ ÇÃ§Ø Ü¾Ü é¶ Ò×ÅÇÂÕ ÃÇå§çð ÃðåÅÜ ù î¶ðÆ ×¹÷ÅÇðôÓ ÇÃðñ¶Ö Ô¶á ÇñÖ¶ ê¾åðé¹îÅ é¯Çàà ÇòÚ ÇÕÔÅ þ ÇÕ À¹é·» çÆ ÇÂÕ ×÷ñ ç¶ ÚÅð ô¶Áð À¹é·» ç¶ é»Á çÅ Ç÷Õð åÕ éÔÆ ÕÆåÅ Áå¶ ×ÆåÕÅð òܯº À¹é·» çÅ é»Á ÛÅê¶ Çìé» ÒîÇÔÇøñ ¶ ÃðåÅÜÓ ñÅÂÆò ÇòÚ ×Ŷ ׶ ÔéÍ ÇÂé·» ÚÅð ô¶Áð» ìÅð¶ Ã: åðñ¯Õ ÇÃ§Ø Ü¾Ü çÅ çÅÁòÅ þ ÇÕ À¹é·» é¶ H ô¶Áð» çÆ ÇÂÔ ×÷ñ CB ÃÅñ êÇÔñ» ê¿ÜÅìÆ îÅÇÃÕ ÒÃÅÇÔåÕÅðÓ ÇòÚ Ûê¶ ÃéÍ Ã: Ü¾Ü é¶ ÇÂÔ òÆ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ þ ÇÕ À¹é·» ç¶ ô¶Áð ÒîËù ôÆô¶ é¶ á¹ÕðÅ Õ¶,ê¾æð ÕÆåÅ þÓ ù ìçñ Õ¶ ÒîËù ôÆô¶ é¶ ÇåóÕÅ Õ¶ ÷ÖîÆ ÕÆåÅ þÓ ÕðÕ¶ ×ÅÇÂÁÅ þÍ ÇÂÔ ç¯ô ñÅÀ¹ºÇçÁ» Ã: Ü¾Ü é¶ B ÁêzËñ ù ǧàðéËà Óå¶ ÇñÖ¶ ÇÂà ê¾åð ÇòÚ ÇÕÔÅ þ ÇÕ Òî˺ îÇÔñà ÕðçÅ Ô» ÇÕ å¹ÔÅⶠÇÖñÅø ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÁÅð§í Õð Çç¾åÆ ÜÅò¶, Çøð òÆ å¶ Áܶ òÆ, Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ ô¹ð± Õðé 寺 êÇÔñ» î˺ å¹ÔÅù AE Ççé çÅ Ô¯ð Ãî» Çç§çÅ Ô» ÇÕ å¹Ãƺ ñ¶ÖÕ», êÅáÕ» å¶ Ãð¯ÇåÁ» ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅêäÅ ç¯ô Õì±ñ ÕðÕ¶ ÇìéÅ ôðå î¹ÁÅøÆ î§×¯ Áå¶ Á¾×¶ 寺 ÁÇÜÔÅ éÅ Õðé çÅ ïÕÆé ÇçòÅú, ÇÂà òÅÁç¶ éÅñ ÇÕ å¹ÔÅⶠò¾ñ¯º ×ÅÂÆ ÜÅä òÅñÆ Ôð ðÚéÅ ç¶ ðÚéÅÕÅð ù ìäçÅ ÃéîÅé å¶ ÃÇåÕÅð Çç¾åÅ ÜÅò¶×ÅÍ

òðéäï¯× ÔË ÇÕ Ã: Ü¾Ü é¶ BI îÅðÚ ù ÃðåÅÜ é¶ À¹é·» ù ÁÅêä¶ î¯ìÅÇÂñ 寺 ø¯é ÕðÕ¶ ÇÂÃ î¹¾ç¶ Óå¶ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» À¹Õå ÇôÁð ×ÅÀ¹ä çÆ ê¹ôàÆ ÔÆ éÔƺ ÕÆåÆ Ãׯº ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÇÂà îÃñ¶ ç¶ Ô¾ñ ñÂÆ ÇåÁÅð ÔéÍ êð ïÚä òÅñÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ì¶×Åé¶ ÇôÁð» å¶ ÃðåÅÜ ÇÕ³éÅ ÇÚð êñ· ÃÕçÅ ÔË? Ü篺 À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê ù ò¼âÅ ×ÅÇÂÕ Ô¯ä ç¶ éÅñ éÅñ ÇñÖÅðÆ òÆ ÃîÞ ÇðÔÅ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÇÂÔ ÜðÈð ç¼Ã ç¶äÅ ÚÅÔ°³çÅ Ô» ÇÕ 15 Ççé çÅ ÃîÅ ÕÅøÆ ÔË À°Ã ç¶ Ã¯Úä ñÂÆÍ ìÅÁç Çò¼Ú ÇÂÃ ç¶ éåÆÇÜÁ» çÅ À°Ô ÁÅê ÇÜî¶ìÅð Ô¯ò¶×ÅÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.