Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure

Tue, Jul 13, 2010 3:02:50
ó ն ˺ گ z

ԯ ó

 

ìðîÆ׳î, 13 Ü°ñÅÂÆ-Ü°ñÅÂÆ 2009 Çò¼Ú êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ ÇÃ¼Ö Ã³×å ç¶ î¹ÖÆ ñÆâð ÃðçÅð ð°ñçÅ ÇÃ³Ø ù À°Ã ç¶ Øð ç¶ ìÅÔð ׯñÆÁ» îÅð Õ¶ ׳íÆð ÜÖîÆ Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ ÇÜà çÅ Õ°Þ Ççé» ìÅÁç Ú³âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÇçÔÅå Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Õåñ ìÅÁç ê³ÜÅì ê¹ÇñÃ é¶ ç¯ ÇòÁÅÕåÆÁ» ù Ç×zøåÅð ÕðÕ¶ նà êÅ Çç¼åÅ ÃÆÍ ÇÜÃ ç¶ Ãì³è Çò¼Ú Á¼Ü 13 Ü°ñÅÂÆ 2010 ù ÇòÃà Çî¼âñ˺â÷ ç¶ Çå³é ôÇÔð» Õò˺àðÆ, ò°ñòðÔîàé Áå¶ ÃîËÇçÕ å¯º ÚÅð ÇìzÇàô ñ¯Õ» ù ê¹ÇñÃ é¶ Ãò¶ð¶ ÃÅÜð¶ À°é·» ç¶ Øð» Ú¯ Ç×zøåÅð ÕðÕ¶ ê¹ñà ê¹ÛÇ×¼Û Õð ðÔÆ ÔËÍ

ÇêÛñ¶ ÃÅñ ê³ÜÅì ÇòÚ Ç×zøåÅð ÕÆå¶ ç¯ ÇòÁÅÕåÆÁ» 寺 ê¹Çñà ù ô¼Õ ÇêÁÅ ÃÆ ÇÕ Õåñ ò¶ñ¶ ç¯ Çòç¶ôÆ ÇòÁÅÕåÆ òÆ ôÅîñ Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ê¹Çñà âÆÕËÇàò ùêðâ˺à ܯðÜ Ãà¶ÃÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁÃÆ ÇîÃàð Çü³Ø ç¶ Õåñ Ãì³èÆ ÇêÛñ¶ ÃÅñ 寺 ÔÆ ìóÆ ìðÆÕÆ éÅñ ê³ÜÅì ê¹Çñà éÅñ Ãì³è ìäŶ ԯ¶ ÃéÍ ÇÜÃ ç¶ ÁèÅð å¶ ÔÆ Á¼Ü À°é·» ç¶ Øð» 寺 ÚÅð ÇòÁÅÕåÆÁ» ù Ú¹ÇÕÁÅ ÔËÍ Õåñ նà Ãì³è» ñÂÆ ÚÅð» ÇòÁÅÕåÆÁ» çÆ ÇÂéòËÃàÆ׶ôé ÚÅñÈ ÔËÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.