Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Mon, Jan 31, 2011 11:04:58
޽ Ի- ó

 

 

 

ìðÇî³Øî -BI.A.AA ÇêÛñ¶ ÇçéÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (Á³ÇîzåÃð) ÁîðÆÕÅ òñ¯º îé°¼ÖÆ ÁÇèÕÅð» çÆ À°ñ§Øä» Áå¶ ÇÃ¼Ö éÃñÕ°ôÆ ç¶ Çòô¶ å¶ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ Á³åð ðÅôàðÆ ÕÅéëð³Ã Çò¼Ú î¹¼Ö îÇÔîÅé òܯº ôÅîñ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ïÈ.Õ¶. ïÈÇéà ç¶ Çòô¶ô Ã¼ç¶ å¶ Ãz: ÇÂîÅé ÇÃ³Ø îÅé ÃðêzÃå ïÈæ Çò³× Õ°Þ Ççé» ñÂÆ Ç³×ñ˺â áÇÔð¶ ÇÜæ¶ ú°é·» çÅ ò¼Ö ò¼Ö ôÇÔð» Çò¼Ú Áï¯Üå ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» îÆÇà³×» ç½ðÅé íðò» ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÂà ç½ðÅé ìÔ°å ÃÅð¶ ê³æÕ î¹¼ÇçÁ» å¶ íðêÈð ÇòÚÅð» ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÍÃz:îÅé é¶ ïÈ.Õ¶ ÃÇæ¼å ÇÃ¼Ö àÆ.òÆ. ÚËéñ»,ð¶âÆú ôà¶ôé» Áå¶ Çêz³à îÆâÆÁÅ ðÅÔÆ ÇÃ¼Ö Ã³×å» éÅñ Áêä¶ ÇòÚÅð» çÆ ÃÅÞ êÅÂÆ ,Áå¶ Ã³×å» ç¶ ÃòÅñ» ç¶ íÅòêÈðå ã³× éÅñ ÜòÅì Çç¼å¶ÍB@@I Çò¼Ú Ãz: ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé çÆ ïÈ.Õ¶. ë¶ðÆ ç½ð»é ÃæÅÇêå ÕÆå¶ ×¶ ïÈæ Çò³× ù ïÈæ ÁÅ×È çÆ ë¶ðÆ éÅñ íðêÈð Ô°³×ÅðÅ Áå¶ À°åôÅÔ ÇîÇñÁÅÍïÈæ Çò³× òñ¯º ×°ðÈ éÅéÕ ×°ðç¹ÁÅðÅ ÁËâòðâ ÃàðÆà òËÃà ìzÅÇîÚ ÇòÖ¶ ÁÅê ÜÆ é°³ ÇÃð¯êÅÀ¶ éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ïÈæ Çò³× ç¶ êzèÅé íÅÂÆ Õ°ñò³å ÇÃ³Ø î¹á¼âÅ,Üé ÃÕ¼åð ÃÇå³çð ÇÃ³Ø ,îñÕÆå ÇÃ³Ø ÃÆéÆÁð Çò³× ç¶ Üé ÃÕ¼åð ÃðìÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ Ô¯ð ìÔ°å ÃÅð¶ ÁÅ×È ôÅîñ ÃéÍÃz: ÇÂîÅé ÇÃ³Ø îÅé é¶ é½ÜòÅé» ù ì¶éåÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Õ½î çÅ íÇò¼Ö Ôé Áå¶ ÇÃ¼Ö Ã³Øðô Çò¼Ú ÁÅêäÅ âËî¯Õð¶ÇàÕ ã³× éÅñ ï¯×çÅé êÅÀ°ä ñÂÆ êÅðàÆ ç¶ ïÈ.Õ¶. ïÈÇéà ç¶ ÁÅ×ÈÁ» éÅñ óêðÕ ÕðÕ¶ î˺ìð ìéäÍÇÂé·» ð¹Þ¶ÇòÁ» ç¶ ìÅòÜÈç ÜÈé HD ç¶ ØñÈØÅð¶ ç¶ ð¯Ô òܯº Ôð ÃÅñ BF ÜéòðÆ ù ÕÆå¶ Ü»ç¶ ð¯Ã î¹ÜÅÔð¶ Çò¼Ú ïÈæ Çò³× éÅñ Ãì³Çèå é½ÜòÅé Çòô¶ô ðÈê Çò¼Ú ôÅîñ ԯ¶

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.