Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Feb 23, 2011 9:18:03
þ , þ չ ն

 

òËéÕ±òð, BB ëðòðÆ (êz¯: ×¹ðÇò§çð ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ)-À¹µåðÆ ÁîðÆÕÅ ÓÚ ÇÂéÃÅë çÆ ñÇÔð Çò¾ãä òÅñÆ Ã§ÃæÅ ÒÇþÖ÷ ëÅð ÜÃÇàÃÓ é¶ éò§ìð AIHD ÓÚ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ Çê¿â Ô¯ºç ÓÚ Ô¯ÂÆ ÇÃ¾Ö éÃñÕ¹ôÆ ñÂÆ À¹Ã ò¶ñ¶ ç¶ Õ»×ðÃÆ ÁÅ×± å¶ ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ íÜé ñÅñ ù Ç÷§î¶òÅð áÇÔðŪÇçÁ», À¹Ã ç¶ ÇÖñÅë å¹ð§å ÁêðÅÇèÕ î¹Õ¾çîÅ ÚñŶ ÜÅä çÆ î§× ÕÆåÆ þÍ Ã§ÃæÅ ç¶ ÕÅùéÆ ÃñÅÔÕÅð Ã: ×¹ðêåò§å ÇÃ§Ø ê¿ù é¶ ÒÁÜÆåÓ éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã§ì§Çèå ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ Ãî±ÇÔÕ Õåñ¶ÁÅî å¶ ÁäêÛÅåÆÁ» ñÅô» çÆ êÛÅä Ô¯ä î×𯺠Թä ÚôîçÆç ×òÅÔ» é¶ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ Çþֻ ù ï¯ÜéÅì¾è ã§× éÅñ îÅð-î¹ÕÅÀ¹ä ñÂÆ ÔÇðÁÅäÅ ê¹Çñà ÁÕÅçîÆ ç¶ Òîè±ìéÓ àð¶Çé§× Ã˺àð 寺 ÔÇæÁÅð, â»×», Çòô¶ô ÇÕÃî çÅ êÅÀ±âð, êËàð¯ñ, ÃðÕÅðÆ ì¾Ã» Áå¶ Õî»â¯÷ å¾Õ òðå¶ ×¶ Ãé, ÇÜé·» ñÂÆ ååÕÅñÆé î¹¾Ö î§åðÆ íÜé ñÅñ ò¾ñ¯º ê±ðÆ ôÇÔ Çç¾åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ Ã: ê¿ù é¶ ÁÇÔî ÔòÅñ¶ Çç§ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕðéÅñ 寺 Çç¾ñÆ ù ðÅôàðÆ Õ½îÆ îÅð× ðÅÔƺ BD Ø¿ÇàÁ» ç¶ Á§çð-Á§çð Òîè±ìé àð¶Çé§× Ã˺àðÓ å¯º ÇÃ¾Ö éÃñÕ¹ôÆ ñÂÆ ÖåðéÅÕ êçÅðæ ÔÇðÁÅäÅ å¶ ï±. êÆ. ç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» Ãä¶ Çç¾ñÆ ÓÚ êÔ¹§ÚŶ ׶ Ãé, ÇÜé·» ÓÚ ÇÂÕ¯ ÇÕÃî çÆÁ» Ô÷Åð» â»×» òÆ ÔÇðÁÅäÅ ê¹Çñà Ã˺àð 寺 ÔîñÅòð» ù Çç¾åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÃéÍ ÇÃ¾Ö ëÅð ÜÃÇàÃ ç¶ ÕÅùéÆ îÅÇÔð çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ Õ»×ðÃÆ ÁÅ×± íÜé ñÅñ ÇÖñÅë À¹é·» çÆ Ã§ÃæÅ, ÕËé¶âÅ å¶ ÁîðÆÕÅ Ãî¶å Õ½î»åðÆ ê¾èð Óå¶ çÃåõåÆ î¹ÇÔ§î ÚñÅ ðÔÆ þÍ

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.