Make Us Your Home Page
What Is RSS?
Search
This Site
Web
   
 
Brochures Advertise About Us Contact Us
The Sikh Times - English Version
the sikhtimes punjabi home page
 
Khurmi- Columnist Mandeep Khurmi
 
Newsletter
Name :
Email :
Subscribe
Unsubscribe

world 501 dholi's

Annual Brochure


Wed, Mar 23, 2011 8:41:21
B@AB üֻ z

 

 

ëÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì, BA îÅðÚ :-  ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (Á³ÇîzåÃð) ç¶ ìðÇî³Øî å¯ Õ½Ãñð Áå¶ Ú¶ÁðîËé Ã: ×°ðÇçÁÅñ ÇÃ³Ø ÁàòÅñ é¶ ÃÅù ìÔ°å Ö¹ôÆ çÆ Öìð í¶ÜÆ ÔË ÇÕ ÇÜÔóÆÁ» B@AB Çò¼Ú ç¹éÆÁÅ çÆÁ» îôÔÈð úñ§ÇêÕ Ö¶â» òñËå (ñ§âé) ÇòÖ¶ Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ À°Ã Çò¼Ú Çüֻ ù ÁÅêäÆ ÇÕzêÅé êÇÔä Õ¶ ÜÅä çÆ ÇÂ÷ÅÜå Çîñ Ú¹¼ÕÆ ÔË, ÇÜà ñÂÆ ÁÃƺ ìðåÅéÆÁÅ ÃðÕÅð, ñ§âé úñ§ÇêÕ ×¶î÷ Õî¶àÆ ç¶ è³éòÅçÆ Ô» Áå¶ òñËå ç¶ Çüֻ çÆ ÇîÔéå ÃçÕÅ ÔÆ ÃÅù ÇÂÔ Ô¼Õ ÇîÇñÁÅ ÔË, ÇÜà ñÂÆ ÁÃƺ À°é·Å ù î¹ìÅðÕìÅç í¶Üç¶ Ô»Í ÇÂÔ ÇòÚÅð Ã: ÇÃîðéÜÆå ÇÃ³Ø îÅé êzèÅé ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (Á³ÇîzåÃð) é¶ Á¼Ü êÅðàÆ ç¶ î¹¼Ö çøåð ÇÕñ·Å Ã: ÔðéÅî ÇÃ³Ø å¯º ÇìÁÅé ÜÅðÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ êz×à ÕÆå¶Í À°é·Å ÇÕÔÅ ÇÕ Á³×ð¶÷» ò»× ÇÔ³çÈ ðÅôàð ù òÆ ÇÃ¼Ö Õ½î ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ ÷ðÈðå ÔË ÇÕÀ°ÇÕ Ü¯ Ô°ä¶ Ô°ä Ã: ïÔä ÇÃ³Ø çÅ Ãà¶à ÃêËôñ Áêz¶ôé ÃËñ Á³ÇîzåÃð Áå¶ Á³ÇîzåÃð ê¹Çñà çÆ ÇÔðÅÃå Çò¼Ú ê¹ÇñÃ é¶ åÃÆÔ¶ ç¶ Õ¶ Áäîé°¼ÖÆ Õåñ ÕÆåÅ ÔËÍ Ã: îÅé é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðà êÅðàÆ, óå ÃîÅÜ, Ãz¯îäÆ ×°ðç¹ÁÅðÅ êzì³èÕ Õî¶àÆ Áå¶ åÖå» ç¶ Üæ¶çÅð, Ã: ïÔä ÇÃ³Ø ç¶ Ô¯Â¶ ÇíÁÅéÕ Õåñ ìÅð¶ ÁÅêäÆ ÃÇæåÆ Ãê¼ôà Õðé Áå¶ ÁÅêäÆ Ú¹¼êÆ å¯óäÍ éÔƺ å» ÇÂé·Å çÆ Ú¹¼êÆ ìÅçñ-ìÆܶêÆ ÃðÕÅð éÅñ ÃÇÔîåÆ ÔÆ ÃîÞÆ ÜÅò¶×ÆÍ À°Ãù ÇÃ¼Ö Õ½î Õç¶ éÔƺ í°ñÅò¶×Æ Áå¶ ç¯ôÆÁ» ù Ãî» ÁÅÀ°ä Òå¶ ÕàÇÔð¶ Çò¼Ú ÷ðÈð ÖóÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ã: îÅé é¶ ÇÃ¼Ö Õ½î ù ÁêÆñ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä Ãî¹¼ÚÆ ÇÃ¼Ö Õ½î çÆ Ç÷³î¶òÅðÆ ìäçÆ ÔË ÇÕ BC ëðòðÆ B@AA ù ôÔÆç ïÔä ÇÃ³Ø ç¶ Çê³â òðêÅñ ÇòÖ¶ À°é·Å ñÂÆ ð¼Ö¶ ôzÆ ÁÖ³â êÅá ç¶ í¯× î½Õ¶ êÔ°³Úä Áå¶ ÁÅêäÆ ÔÅ÷ðÆ ñòÅÀ°äÍ

 

  Photo Gallery
No Images For This News.
 
 

  Have your Say

   
Name:
Email*:
Location:
Submit your comments:


* We will not publish this. Please remember that the submission of any material to www.emgonline.co.uk is governed by our Terms And Conditions and by submitting material you confirm your agreement to these terms and conditions.

 
 
 
 
  Jobs
  Find Your New Job:
 Job Title
  e. g. secretary
  Industry
  Locations
  
 
© Copyright 2008 Eastern Media Group. All rights reserved.